Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia

Anna Lipska,

Wanda Zagórska

Abstrakt

Jeffrey J. Arnett’s Concept of Emerging Adulthood as an Extended Liminal Phase of the Rite of Passage

The article includes a comparison of the developmental stage spreading between adolescence and early adulthood recently called after Jeffrey J. Arnette (2004, 2007) the emerging adulthood, to the liminal phase of the rite of passage first enunciated by Arnold van Gennep (1909/2006) and Victor Turner (2005). According to the formulated thesis it is stated that the stage of emerging adulthood, treated in contemporary western psychology as a new developmental stage, characteristic for hi-tech societies, is a far and residual equivalent of the liminal (marginal) phase of the rite of passage, in its extended form. Both the society of participants of this ritual in its liminal phase, called by Turner communitas, and the society of young people entering adulthood, are characterised mainly by the feeling of “being in-between”. Both those social groups have left behind the previous stage, yet not reached the new one. After presenting the concept of the rite of passage consisting of three phases, together with the idea of liminality linked to it, the contemporary phenomenon of extending the psychosocial moratorium and the concept of Arnette’s emerging adulthood, there is an analysis of the similarities and differences between the liminal phase and the stage of emerging adulthood. The latter of the phenomena is closely linked to the specificity of western culture (such as degradation and disappearance of rites of passage in their traditional forms, orientation towards consumption and hedonism), and seems to have its source in the psychic qualities of young people such as i.e. the lack of readiness to take up the responsibility for others and to take care of them.

Słowa kluczowe: emerging adulthood according to J.J. Arnett, liminal phase of the rite of passage according to A. van Gennep
References

Arnett J.J. (2004), Emerging adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties. New York: Oxford University Press.

Arnett J.J. (2007), Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach. New Jersey: Pearson Education.

Arnett J.J., Tanner J.L. (2005), Emerging Adults in America: Coming of Age in the 21st Century. Washington: American Psychological Association Press.

Basko N. (2009), Prywatna koncepcja wejścia w dorosłość i status dorosłości u młodych dorosłych w Polsce i na Ukrainie. Nieopublikowana praca magisterska pod kier. W. Zagórskiej. Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Dajczer T., ks. (1979), Religijny charakter inicjacji plemiennej. Studia Theologica Varsaviensia, 1, 143–171.

Dajczer T., ks. (1984), Inicjacje i ich wymiar kosmiczny u ludów Kalifornii. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Deflem, M. (2002), Rytuał, anty-struktura i religia, czyli Victora Turnera procesualna analiza symboli.

Konteksty, 1-2 . Źródło: http://victorturner.webpark.pl/opus.html. Pozyskano 10 stycznia 2010.

Eliade M. (1996), Sacrum i profanum. O istocie religijności. Warszawa: Pańswowy Instytut Wydawniczy.

Eliade M. (1997), Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Kraków: Znak (wyd. oryg. 1959).

Eliade M. (1998), Aspekty mitu. Warszawa. Wydawncitwo KR (wyd. oryg. 1963).

Erikson E. (1968), Youth and Crisis. New York–London: W.W. Norton & Company.

Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i s-ka. (wyd. oryg. 1959).

Gendreau J. (1998), L’adolescence et ses «rites» de pasage. Paris: Desclée de Brouwer.

Gennep A. van (2006), Obrzędy przejścia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy (wyd. oryg. 1909).

Goodman P., Goodman P. (1947), Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life. Chicago: University of Chicago Press.

Góral M., Zagórska W. (2006), Fenomen wydłużania się moratorium psychospołecznego [w:] B. Bykowska, M. Szulc (red.). Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej – w poszukiwaniu tożsamości… (141–152). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Joniec-Bubula K. (2000), Rola rytuałów przejścia w tworzeniu się tożsamości w okresie dorastania [w:] A. Gałdowa, (red.). Tożsamość człowieka (165–183). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kazimierczak K. (2004), „Rycerstwo” – zabawa czy styl życia? Analiza socjologiczna. Nieopublikowana praca magisterska pod kier. W. Pawlika. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kopeć A. (2001), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej techno i jego funkcje psychologiczne. Nieopublikowana praca magisterska pod kier. W. Zagórskiej. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Liberska H. (2007), Współczesny obraz moratorium [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.). Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (25–51). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Matuszewska J. (2006), Motywacja młodych dorosłych do uczestnictwa w Ruchu Rycerskim i jej uwarunkowania rozwojowe. Nieopublikowana praca magisterska pod kier. W Zagórskiej. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN (wyd. oryg. 1970).

Pawlik J.J. (2006), Antropologiczne badania rytuału [w:] M. Filipiak, M. Rajewski (red.). Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość (19–37). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pęczak M. (1992), Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa: Semper.

Rayzacher A., Świeżak K. (2000), Najgroźniejsze pędzle. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Sińczuch M. (2002), Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sulima R. (2000), Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Surma M. (2007), Wydłużająca się droga ku dorosłości. Próba weryfi kacji empirycznej koncepcji emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta w warunkach polskich. Nieopublikowana praca magisterska pod kierunkiem W. Zagórskiej. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szlendak T. (1998), Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii. Toruń: Graffi ti BC.

Turner V. (2005a), Od rytuału do teatru. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Volumen (wyd. oryg. 1986).

Turner V. (2005b), Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo UJ (wyd. oryg. 1975).

Van de Velde C. (2008), Devenir adult. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe. Paris: PUF.

Zagórska W. (2000), Symboliczne przeniesienie i uczestnictwo człowieka dorosłego w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Psychologia Rozwojowa, 3–4, 343–357.

Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: UNIVERSITAS.

Zagórska W. (2008), Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 1, 69–83.

Zagórska W. (2009), Participation in Rave-created Reality as a Substitute for Seeking Values in the Mythos’ Sphere [w:] W. Zagórska, J. Cieciuch, D. Buksik (red.). Axiological Aspects of Development in Youth (131–162). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.