Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Prosociality in Relation to Developmental Tasks of Emerging Adulthood

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 15–25
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.024.13432

Artykuły empiryczne

Comparative Analysis of Personality and Preferences of Values of Polish Early Adolescents Learning in Integrated and Non-integrated Classes

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 29–43
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.025.13433

Styl więzi, empatia i kody moralne jako predyktory postaw względem zachowań seksualnych okresu dzieciństwa

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 45–62
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.026.13434

Specyfika rozwojowa struktury pamięci dzieciństwa w biegu dorosłego życia – wyniki badań narracyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 63–76
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.027.13435

Umiejętność operowania wiedzą i wyższe funkcje poznawcze uczniów edukacji domowej

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 77–99
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.028.13436

„Co wyraża twarz?” – rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy przez osoby głuche i słyszące

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 101–110
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.030.13438

Sprawozdania i recenzje

Jubileusz Profesor Idy Kurcz

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 113–116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.031.13924