Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2022-2024 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Opublikowano online: 13 grudnia 2022

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Badanie odporności psychicznej u osób dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 9-26
DOI 10.4467/20843879PR.22.001.16676

Artykuły empiryczne

Development and Validation of the Vision of Own Parenting Questionnaire (VOPQ)

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 39-65
DOI 10.4467/20843879PR.22.003.16678

Filial Maturity and Attachment Dimensions as Predictors for Prospective Caregiving Expectations

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 67-77
DOI 10.4467/20843879PR.22.004.16679

Wzór funkcjonowania Matki-Polki jako korelat wypalenia rodzicielskiego i kierowania się wybranymi mitami rodzicielskimi. Wstępne wyniki badań

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 79-97
DOI 10.4467/20843879PR.22.005.16680

Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan seniorów w okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 99-115
DOI 10.4467/20843879PR.22.006.16681

Sprawozdania i recenzje