Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

• administracyjne prawo materialne,
• administracyjne prawo procesowe,
• administracyjne prawo ustrojowe,
• prawo i administrację Unii Europejskiej,
• naukę o administracji,
• historię administracji,
• polityki publiczne,
• zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Punkty MEiN: 2021: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Opublikowano online: grudzień 2022

Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Młodzieżowa rada gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 9-24
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.001.16777

Ustawodawstwo covidowe w świetle hierarchii źródeł prawa w Polsce – wybrane aspekty

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 25-39
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.002.16778

Prezes Biura do Spraw Substancji Chemicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 40-54
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.003.16779

Aksjologia prawa administracyjnego. Czas jako wartość w funkcjonowaniu urzędu gminy

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 55-75
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.004.16780

Problematyka kompetencji wojewody w świetle specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wybrane aspekty

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 76-87
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.005.16781

Zasada konstytucjonalizacji samorządu w ustawach zasadniczych II i III Rzeczypospolitej jako przesłanka tworzenia samorządów zawodowych (na przykładzie samorządu aptekarskiego/farmaceutycznego)

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 88-107
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.006.16782

System komunikacji zewnętrznej jako element kontroli zarządczej – partycypacja i komunikowanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 108-124
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.007.16783

Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej  doktryny przedwojennej i współczesnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 125-171
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.008.16784

Wykorzystanie budżetu obywatelskiego w procesie rewitalizacji – przykład Ostrowa Wielkopolskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 172-183
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.009.16785

Materialne prawo administracyjne

Limitująca funkcja zasady zrównoważonego rozwoju

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 184-205
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.010.16786

The Separation Between Refugees – Immigrants and their Children During Transportation

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 206-218
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.011.16787

Proceduralne prawo administracyjne

Zakres ochrony prawa własności wynikający z art. 17 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej a orzecznictwo polskich sądów administracyjnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 219-238
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.012.16788

The use of special investigative measures in the Republic of North Macedonia – legal provisions and human rights aspects

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 239-254
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.013.16789

The impact of the clash between the CJEU Case Law concerning rule of law and the Constitutional Court in Romania on the criminal legislation, investigation and fight against corruption

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 255-264
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.014.16790

Transformacja e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 265-283
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.015.16791

Demokracja i prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Prywatność w erze bezzałogowych statków powietrznych w świetle wartości Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 284-306
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.016.16792

Kryzys strefy euro i nowe wyzwania dla demokracji i praw podstawowych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 307-325
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.017.16793

Pojęcie praworządności we współczesnej debacie politycznoprawnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 326-345
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.018.16794

Odpowiedzialność demokratyczna jako konstytucyjny standard demokracji w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 346-369
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.019.16795

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej wczoraj i dziś

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 370-388
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.020.16796

‘In the Name of Humanity’: Human Rights and/as Ideology

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 389-398
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.021.16797

Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 399-442
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.022.16798

Economic Diplomacy and Human Rights: In search of a Democratic Framework

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 443-463
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.023.16799

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie współcześnie – mit czy konieczność?

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 464-483
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.024.16800

Zarządzanie w administracji publicznej

Administracja menedżerów

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 484-503
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.025.16801

SPRAWOZDANIA

Europa, demokracja i prawa podstawowe – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 505-510
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.026.16802

Sprawozdanie z realizacji projektu STUDENTS IN CLIMATE ACTION: Climate Change Education for a better future (nr 2020-1-PL01-KA201-081957), realizowanego w  ramach programu Erasmus+: Cooperation for innovation and exchange of good practices, Strategic  Partnerships for school education

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 511-515
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.027.16803