Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością

Leszek Bielecki

Abstrakt

Real estate management and long-lasting real estate management

The article focuses on various aspects of real estate management. It presents its general definition and entitlements of the land steward. Moreover, it presents the real estate management agreement and the scope of activities of the administrator along with final conclusions. Next, the article discusses long-lasting real estate management in a specific legal form linked to real estate ownership.

Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami, trwały zarząd, umowa o zarządzanie, forma prawna zarządu
References

Bielecki L., Porozumienia administracyjne, w: L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.

Bielecki L., Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kielce 2013.

Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2008.

Gabara W., Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, Warszawa 1993.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1994.

Kremer E., Trwały zarząd jako forma władania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i nieruchomościami Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2000, nr 1.

Kubot Z., Odcinkowa (szczątkowa) zdolność prawna, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 2.

Nazar M., Własność lokali, Lublin 1995.

Oleszko A., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 września 1996 r., sygn. akt III CZP 92/96, „Państwo i Prawo” 1998, nr 11.

Ruczkowski P., Postępowanie opiniujące, w: L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.

Rzonca S. K., Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, „Studia Cywilistyczne” 1981, nr 31.

Sobejko W., Charakter prawny instytucji trwałego zarządu oraz instytucji gospodarowania w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2000, nr 1.

Szachułowicz J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1993 r., III CZP 129/93, OSP z 1994 r., z. 11.

Szymankiewicz M., Oddanie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości w trwały zarząd a podatek od towarów i usług, „Finanse Komunalne” 2010, nr 10.

Wójtowicz-Dawid A., Trwały zarząd nieruchomości-wybrane aspekty, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012.