Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych

Martin Bożek

Abstrakt

The characteristics of the operational powers of the Polish Special Services

The aim of the article is to present the role and nature of the operational powers of the Polish Special Services (Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Central Anticorruption Bureau, Military Intelligence Service, and Military Counterintelligence Service). The article contains a classification of such powers, presents their classified nature and the importance they have for the performance of the Special Services’ tasks. The de lege lata conclusions are complemented by some de lege ferenda postulates on the necessity of adopting a separate Act of law concerning the operational and investigative competences of the Special Services and the Police Force.

Słowa kluczowe: czynności operacyjno-rozpoznawcze, służby specjalne, kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, zakup kontrolowany
References

Bożek M., Służby specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskiego ustawodawstwa, w: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, s. 19.

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny (Część ogólna). Komentarz, Kraków 2000.

Drajewicz D., Zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996.

Hanausek T., Wybrane zagadnienia prawa policyjnego, Katowice 1992.

Herzog A., Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 2.

Hoc S., O potrzebie nowelizacji art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, „Przegląd Policyjny” 2011, nr 3.

Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Warszawa 1985.

Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu, Warszawa 2009.

Kmiecik R., Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa i operacyjno-rozpoznawcza, w: H. Groszyk, L. Dubel (red.), Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, Lublin 1986.

Kołodziejczak M., Sobiech A., Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, „Państwo i Prawo” 2010, z. 11.

Kosmaty P., Prawo operacyjne, „Prokurator” 2010, nr 1–2.

Kozielewicz W., Postępowanie w przedmiocie zarządzania kontroli operacyjnej, w: L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

Kurzępa B., Możliwość wykorzystania w procesie karnym informacji uzyskanych przez agenta policyjnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 1.

Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009.

Lidel K., Mróz J., Zwalnianie policjanta z tajemnicy służbowej w sprawach karnych, „Jurysta” 2006, nr 5.

Lityński M., Czynności operacyjne w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1961, z. 6.

Lizak R., Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

Młynarczyk Z., Tajemnica państwowa i służbowa a czynności operacyjno-rozpoznawcze, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 3.

Piechowiak M., Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – osiągnięcie czy zadanie?, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4 (81).

Pikulski S., Działania operacyjne Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 2.

Sadurski W., Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.

Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1961.

Skrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki, w: M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Zasady ogólne. t. 1, Kraków 2002.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 2002.

Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze (aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe), Lublin 2006.

Taracha A., Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa policyjnego, w: Kierunki i stan reformy prawa karnego, Lublin 1995.

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008.

Waltoś S., Wizja procesu karnego XXI wieku, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1.

Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Katowice 1984.

Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002.

Widła T., Prawo do prywatności a prowadzenie działalności operacyjno-wykrywczej, „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1997, nr 4.

Wronkowska S., Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej, w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995.