Wpływ organizacji pozarządowych na realizację celów publicznych – aspekty prawne

Piotr Staszczyk

Abstrakt

The Impact of Non-Governmental Organisations on the Performance of Public Tasks: Legal Aspects

The activity of NGOs is an expression of the development of civil society, directed at functioning independently from state institutions. The autonomy of this activity should not be treated as competing with the state, but rather as supporting it and complementing its functions. Civil society strives to satisfy the needs of its members and feels responsible for their fate. In this way the NGOs may work in the so-called external sphere of administration. However, the functioning in the internal sphere is also possible – in this case public administration bodies transfer some of their competences to NGOs which “step into” position of public administration in this domain. is study focuses on the legal aspects of both types of this co-operation

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, administracja publiczna, zlecanie zadań publicznych, konsultacje społeczne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
References

Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 2002.

Biernat S., Prywatyzacja zadan publicznych, Warszawa 1994.

Blicharz J., Prawna mozliwosc powierzenia wykonywania zadan publicznych na drodze umownej organizacjom pozarzadowym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCXCV, Wrocław 2005.

Blicharz J., Ustawa odziałalnosci pozytku publicznego iowolontariacie. Komentarz, Warszawa 2008.

Gajda A., Zasada pomocniczosci, w: Unia Europejska. System prawny, porzadek instytucjonalny, proces decyzyjny, J. Barcz (red.), Warszawa 2009.

Hemmels S., The European Foundation proposal: an effective and feasible solution for tax issues related to cross border charitable giving and fundraising, Rotterdam 2012.

Józwiak M., Regulacje dotyczace udzielania dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2004, nr 4.

Kledzik P., Działalnosc organizacji pozarzadowych na rzecz realizacji celów publicznych, Warszawa 2013.

Podstawowe fakty oorganizacjach pozarzadowych. Raport zbadania 2012, raport Stowarzyszenia Klon/Jawor z2013 r.

Stankiewicz J., Prawo zamówien publicznych jako instrument racjonalizacji wydatków, w: Ekonomiczne iprawne aspekty racjonalizacji wydatków publicznych, t. I,

J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Lublin 2005.

Staszczyk P., Problemy podatkowe wmiedzynarodowych działaniach organizacji pozytku publicznego na tle prawa Unii Europejskiej, „Trzeci Sektor” 2014, nr 1.

Staszczyk P., Ustawa odziałalnosci pozytku publicznego iowolontariacie. Komentarz, Warszawa 2013.