Administrative-Delict Law Reform in Ukraine: Main Issues and Directions

Taras Gurzhii

Abstrakt

The article revolves around the topical issues of Administrative-delict law reform in Ukraine. It outlines wide range of theoretical and practical problems of legislative regulation in the field of administrative responsibility. It also gives the author’s view at the structure and content of the draft of the Administrative-Delict Code of Ukraine.

Słowa kluczowe: public administration, offence, delict, responsibility, jurisdiction
References

Aver’janov V., Luk’janec’ D., Horoshhak N., Chy mozhlyve reformuvannja instytutu administratyvnoi’ vidpovidal’nosti na konceptual’nyh zasadah proektu novogo KpAP?, “Advokat” 2003, no. 1.

Aver’janov V., Luk’janec’ D., Horoshhak N., Potribni novi konceptual’ni zasady stvorennja proektu Kodeksu Ukrai’ny pro administratyvni prostupky, “Pravo Ukrai’ny” 2004, no. 11.

Banchuk O. A., Administratyvne deliktne zakonodavstvo: zarubizhnyj dosvid ta propozycii’ reformuvannja v Ukrai’ni, Knygy dlja biznesu, Kiev 2007.

Golosnichenko I., Koliushko I., Do problemy vidmezhuvannja administratyvnyh prostupkiv vid prostupkiv, jaki pidpadajut’ pid jurysdykciju sudu, “Pravo Ukrai’ny” 2001, no. 3.

Gurzhij T. A., Kamenskaja N. P., Administrativno-deliktnoe zakonodatel’stvo Ukrainy: osnovnye prioritety razvitija, “Aktual’nye problemy administrativnoj otvetstvennosti: mater. Vserossijskoj” nauchno-prakt. konf., (Omsk, 19 maja 2011 goda) – Omskij juridicheskij institut, Omsk 2011.

Gurzhij T. O., Administratyvne pravo Ukrai’ny: navch. posib, KNT, Kiev 2011.

Jashhuk O. V., Zakonodavstvo Ukrai’ny pro administratyvnu vidpovidal’nist’: suchasnyj stan iperspektyvni polozhennja jogo rozvytku, “Jurydychna nauka” 2011, no. 2.

Kil’kist’ sub’jektiv JeDRPOU za pravovym statusom, official website of the Ukrainian State Statistical Office; http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2013/ks_za_ps/ ks_za_ps_0213.htm (09.01.2015).

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny, “Oficijnyj visnyk Ukrai’ny” 2005. – no. 32.

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja, “Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR” 1984, no. 51.

Kolpakov V. K., Administratyvno-deliktnyj pravovyj fenomen, Jurinkom-Inter, Kiev 2004.

Kolpakov V. K., Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja: poshuk novoi’ paradygmy, “Pravo Ukrai’ny” 2004, no. 7.

Luk’janec’ D. M., Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukrai’ni: teorija ta praktyka pravovogo reguljuvannja, Universytets’ka knyga, Sumy 2006.

Polishhuk S. M., Mozhlyvosti reformuvannja administratyvnogo prava za novitn’oju klasyfikacijeju jurydychnyh nauk, “Derzhava ta regiony” 2010, no. 2.

Pro rishennja Rady nacional’noi’ bezpeky i oborony Ukrai’ny, Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 15 ljutogo 2008 roku, Pro hid reformuvannja systemy kryminal’noi’ justycii’ ta pravoohoronnyh organiv, vid 8 kvit. 2008 no. 311/2008, “Oficijnyj visnyk Ukrai’ny” 2008, no. 27.

Pro robochu grupu z pytan’ reformuvannja zakonodavstva pro administratyvni pravoporushennja ta zaprovadzhennja instytutu kryminal’nyh prostupkiv, Rozporjadzhennja Prezydenta Ukrai’ny, vid 30.05.2012 no. 98/2012-rp, “Oficijnyj visnyk Prezydenta Ukrai’ny” 2012, no. 19.

Pro zahody shhodo vprovadzhennja Koncepcii’ administratyvnoi’ reformy v Ukrai’ni, Ukaz Prezydenta Ukrai’ny, vid 22 lyp. 1998 r. no. 810/98, “Oficijnyj visnyk Ukrai’ny” 1998, no. 21.

Pro zatverdzhennja planu zahodiv shhodo realizacii’ Koncepcii’ reformuvannja kryminal’noi’ justycii’ Ukrai’ny, Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 27 serp. 2008, no. 1153-r, Oficijnyj veb-sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1153–2008-%D1%80/card6#Public (12.02.2015).

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny shhodo vvedennja instytutu kryminal’nyh prostupkiv, Oficijnyj veb-sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny; http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45306 (14.03.2015).

Stefanjuk V., Problemy stvorennja proektu kodeksu Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja, “Pravo Ukrai’ny” 1993, no. 9–10.

Tymoshhuk V., Do problemy pravovogo reguljuvannja administratyvno-procedurnyh vidnosyn, “Jurydychnyj zhurnal” 2003, no. 3.