Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej w Polsce

Kamil Mroczka

Abstrakt

Modernisation Challenges of the Polish Civil Service

The main objective of this article is to identify and characterise the main – according to the author – modernisation challenges that the civil service in Poland is facing. Considerations and proposals arise from the analysis of the existing legal standards and operational practices of the Polish civil service, including as well conclusions derived from personal experience of the author who has held managerial positions in governmental administration units. For that reason, the proposed solutions, based on the systemic and legal analysis but also the practice of one of the key internal stakeholders of the civil service system. Certainly, the highlighted challenges do not exhaust the entire catalogue of possible modernisation solutions, yet the author’s main goal was to present abroad view of the subject matter in order to discuss the key challenges for the civil service in Poland.

Słowa kluczowe: służba cywilna, modernizacja, system wynagrodzeń, polityzacja, upartyjnienie
References

Administracja rządowa w Polsce, M. Chmaj (red.), Warszawa 2012.

Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2012.

Dźwinel K., Modernizacja Polski, Toruń 2013.

Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Warszawa 1926.

Filak A., Mroczka K., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników służby cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej” 2012, nr 2, wydanie specjalne.

Gladden E.N., The Civil Service: its problems and future, London 1948.

Grotkowski M., Zmiany podmiotowe jako element modernizacji administracji pub- licznej we współczesnej Polsce, rozprawa doktorska przygotowana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.

Itrich-Drabarek J., Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012.

Itrich-Drabarek J., Mroczka K., Świetlikowski Ł., Służba cywilna w Polsce, Warsza- wa 2012.

Izdebski H., Administracja w systemie politycznym, w: Administracja publiczna, J. Hausner (red.), Warszawa 2003.

Jagielski J., Rączka K., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010. Mroczka K., Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej – wybrane aspekty, w: J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, Ł. Świetlikowski, Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2012.

Mroczka K., Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cy- wilnej na funkcjonowanie państwa, Warszawa 2015.

Mroczka K., Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 1.

Northcot S.H., Trevelyan C.E., Report on the Organisation of the Permanent Civil Service, London 1854.

Ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex post), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2015.

Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajem- nych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47).

Politycy a administracja. 10 lat Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 1990–2000, Warszawa 2000.

Raport końcowy z projektu Przeprowadzenie badania i dokonanie analizy wynagro- dzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki, zrealizowany na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i sfinansowany ze środków projektu Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez firmę HRM Partners: http://dsc.kprm.gov.pl/ sites/default/files/prezentacja_koncowa_hrm.pdf (30.04.2015).

Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa 2001.

Służba cywilna w Polsce 1922–2012. Ciągłość i zmiany w aktach prawnych, oprac.J. Itrich-Drabarek, A. Filak, K. Mroczka, Warszawa 2012.

Smoleński P., Kublik A., Rozmowa z prezydentem RP o poprawkach koalicji, „Ga- zeta Wyborcza” z 18 grudnia 2001 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/wiado- mosci/1,114873,610762.html

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2015.

Stolarczyk B., Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywil- nej, w: J. Itrich-Drabarek, A. Filak, R. Hancewicz, K. Mroczka, E. Zając (red.), Warszawa 2012.

System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na tle rozwiązań zagranicznych – analiza i propozycje zmian, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.

Szacki J., Teorie modernizacji i systemu światowego, w: Współczesne teorie socjolo- giczne, t. 2, A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006.

Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010.

Szomburg J., Od sztywnych procedur do 360° odpowiedzialności, czyli jak ewolu- owała administracja publiczna w ciągu ostatnich 150 lat, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2008, nr 2 (37).

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.

Świetlikowski Ł., Mobilność urzędnicza w polskiej służbie cywilnej jako problem po- lityki administracyjnej, praca doktorska, Warszawa 2015.

Turcey V., Rola służby cywilnej w demokratycznym społeczeństwie – doświadczenia francuskie, w: Służba cywilna a etyka w życiu publicznym. Materiały z konfe- rencji zorganizowanej z okazji 6-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w dniach 14–15 marca 1996 r., Warszawa 1996.