Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska (zarys problematyki)

Mariusz Baran

Abstrakt

The Integrated Permit as an Example of Europeanised Regulated Use of the Environment (General Considerations)

This paper offers an analysis of the material-legal impact of EU law on the legal forms of control of the use of the environment. As first, some basic notions are presented related to the provision of a permit for operations likely to have negative environmental effects, then the analysis focuses on the notion of integrated environmental protection discussed from the perspective of the provision of integrated permit. Further, the analysis focuses on the provision of integrated permit indicating its importance seen comprehensively for protection against pollution. The author’s considerations end with some closing remarks from the point of view from the title problem of the Europeisation of controlled use of the environment. The procedural impact on EU law on the nature of the provision of integrated permit remain out of the scope of this contribution.

Słowa kluczowe: pozwolenie zintegrowane, europeizacja, prawo emisyjne, ochrona przed zanieczyszczeniami
References

Albrecht J., Umweltqualitätsziele im Gewässerschutzrecht, Berlin 2007. Banaszek B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009. Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014.

Boć J., Górski M., Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX.

Bohne E., The implementation of the IPPC Directive from a comparative perspective and lessons for its recast: Part I and II, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2008.

Bohne E., The Quest for environmental regulatory integration in the European Union, integrated pollution and control, environmental impact assessment and major accident prevention, Kluwer Law International 2006.

Bohne E., Dietze D., Pollution prevention and control in Europe revisited, „Europe an Environmental Law Review” 2004, no. 13.

Bukowski Z., Czech E. K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Bukowski Z., Pozwolenie zintegrowane, Włocławek–Toruń 2004.

Ciechanowicz-McLean J., Pozwolenie zintegrowane jako prawny instrument rozwoju zrównoważonego, w: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Ko- złowski (red.), Białystok 2004.

Czepiel P., Instytucja „programów dostosowawczych” w rozumieniu art. 422–441 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 4.

Doppelhammer M., More difficult than finding the way round Chinatown? – The IPPC directive and its implementation, „European Environmental Law Review” 2000.

Emmott N., An overview of the IPPC Directive and its development, w: Integrated pollution prevention and control. The EC Directive from a comparative legal and economic perspective, Ch. Backes, G. Betlem (eds.), Kluwer Law International 1998.

Epiney A., EU environmental law: sources, instruments and enforcement. Reflection on major developments over the last 20 years, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2013, no. 3.

Górski M., Pozwolenie emisyjne, w: Instytucje współczesnego prawa administracyj- nego. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Filipka, I. Skrzydło-Niżnik (red.), Kraków 2001.

Górski M., Pozwolenie zintegrowane w nowym systemie prawa ochrony środowiska, w: Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, J. Sługocki (red.), Szczecin 2003.

Górski M., Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem – po zmianach z lipca 2014 r., http://www.odpady-help.pl/ app/webroot/upload/pdf/emisyjneMG.09.2014.pdf.

Górski M., Pchałek K., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX.

Haładyj A., Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 2.

Iwańska B., Europeizacja prawa ochrony środowiska (wybrane zagadnienia), w: System Prawa Administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014

Jans J. H., Vedder H. H. B., European environmental law, Groningen 2011.

Jans J. H., de Lande R., Prechal S., Widdershoven R. J. G. W., Europeanisation of public law, Groningen 2007.

Jans J.H., von der Heide A.K., Europäisches Umweltrecht, Groningen 2003. Korzeniowski P., Nowe prawo ochrony środowiska – charakterystyka wybranych instytucji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 2.

Korzeniowski P., Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego jako zadanie władz publicznych. Jak należy rozumieć treść art. 74 ust. 1 Konstytucji RP?, „Prawo i Środowisko” 2011, nr 2.

Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawa ochrony środowiska, Łódź 2012.

Kracht H., Wasielewski A., w: Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht, H. W. Rengeling (Hrsg.), Bd. I, 2. Auflage, Köln 2003.

Kramer K., EU environmental law, Sweet&Maxwell 2012.

Lange B., Implementing EU pollution control: law and integration, Cambridge 2008. Mac Lean I., Maintaining Environmental Standards and the IPPC Directive, „Irish Journal of European Law” 1999, no. 1–2.

Macrory R., Integrated prevention and pollution control: the UK experience, w: Integrated pollution prevention and control. The EC Directive from a comparative legal and economic perspective, Ch. Backes, G. Betlem (eds.), Kluwer Law Inter- national 1998.

Paters J. A., Environmental framework directives of the European Union – ideas on cohernece and suggestions for a logical basic structure oraz N. Emmot, An overview of IPPC Directive and its development, w: Integrated pollution prevention and control. The EC Directive from a comparative legal and economic perspective, Ch. Backes, G. Betlem (eds.), Kluwer Law International 1998.

Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej przed sądami krajowymi, Warszawa 2010.

Radecki W., Konstytucyjny obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2000, nr 1.

Rakoczy B., Ograniczenia praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Sadeleer N. de, Environmental principles: from political slogans do legal rules, Oxford 2002.

Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp.k., Analiza tekstu dyrektywy 2010/75/ UE, http://www.ptez.com.pl/_upload/file/Zad_%201-%20Raport_Analiza%20 tekstu%20IED_zakres%20i%20interpretacja.pdf.

Schmidt-Assmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku: założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011.

Sommer J., Efektywność prawa ochrony środowiska i jej uwarunkowania – problem udatności jego struktury, Wrocław 2005.

Sommer J., Instytucja pozwoleń zintegrowanych w prawie wspólnotowym, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2009, nr 2.

Sommer J., Koncepcja zintegrowanej ochrony prawnej środowiska, w: Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska, W. Radecki (red.), Wrocław 2010.

Sommer J., Koncepcja zintegrowanej ochrony prawnej środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 4.

Wasilewski A., Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej, w: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000.

Winter G., The IPPC Directive: a German point of view, w: Integrated pollution prevention and control. The EC Directive from a comparative legal and economic perspective, Ch. Backes, G. Betlem (eds.), Kluwer Law International 1998.

Wróbel A., System Prawa Administracyjnego, t. 3, w: Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.