Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Robert Grzeszczak

Abstrakt

The Europeanisation of National Public Administrations as Exemplified by the Polish European Affairs Coordination Model

The aim of this article is to analyse the Europeanisation of Polish administration and law, politics, economy, culture and society. The process of Europeanisation has been in progress since the 1990s. Poland’s EU membership affects the structure of administrative bodies as well as the scope of their powers and the ways in which these powers are exercised with regard to foreigners and foreign entities. The EU has influenced Polish administration in many ways. One can differentiate between two stages of European- isation: before and after Poland’s EU accession, each characterised by different condi- tions. In the course of time, this process, on the whole, has been undergoing numerous changes but its importance has never decreased. The spectacular transformation of the political system prior to EU accession was followed by further changes, less visible but equally profound and remarkable, after EU accession. Obviously, most modifications related to the Europeanisation of administration and the system of governance are similar, if not the same, in all EU member states as well as the states associated with the EU. This is so because one of the fundamental principles of the EU is uniformity in the application of its law. However, this uniformity can be ensured in various ways. This is expressed and guaranteed by the principle of procedural autonomy of the Member States. Under this principle, they may adopt different legal procedures and systems, inter alia with regard to their public administration and territorial structure, as long as they ensure that EU law is applied effectively.
 

Słowa kluczowe: europeizacja, koordynacja, administracja publiczna, prawo Unii Europejskiej, polityka integracyjna
References

Biernat S., w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skut- ki, S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Kraków 2003.

Biernat S., Przekształcenia w systemie prawnych form działania administracji publicznej, w: System Prawa Administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa admini- stracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.

Clark I., Globalization and fragmentation, Oxford 1997.

Curtin D., Executive power of the European Union law: practices, and the living constitution, Oxford 2009.

Dudzik S., Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Kraków 2003.

Gärtner L., Hörner J., Obholzer L., National coordination of EU policy: a comparative study of the twelve „new” member states, „Journal of Contemporary European Research” 2011.

Globalisation and European integration. Critical approaches to regional order and international relations, P. Nousios, H. Overbeek, A. Tsolakis (eds.), Routledge 2012.

Grzeszczak R., Unijny good governance – od „rządu” do „rządzenia”, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2011, nr 9 (87).

Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011. Grzeszczak R., Administracja polska w warunkach członkostwa w UE, w: Ramy prawne  funkcjonowania  administracji  publicznej  w  Polsce,  R.  Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.), Warszawa 2015.

Jakubek-Lalik J., Politycy i urzędnicy w koordynowaniu krajowej polityki europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2008, nr 6 (323).

Jakubek-Lalik J., Uwarunkowania prawno-ustrojowe koordynacji polityk unijnych w Polsce, w: Koordynacja polityk unijnych w Polsce, R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Warszawa 2009.

Jakubek-Lalik  J.,  Europeizacja  zarządzania  publicznego.  Administracja  krajowa w Unii Europejskiej, w: Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, D. Sześciło (red.), Warszawa 2014.

Kassim H., Guy Peters B., Wright V., The national co-ordination of the EU policy, the domestic policy, Oxford 2003.

Lipowicz I., Administracja polska wobec europeizacji, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009.

Mieńkowska-Norkiene R., Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce, Warszawa 2014.

Morgenthau H., Politics among nations: the struggle for power and peace, New York 1978.

Nowak-Far A., Suwerenność państwa a jednolita waluta europejska, w: Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska. Polska w Unii Europejskiej, J. Kranz (red.), Warszawa 2006.

Nowak-Far A., Stosowanie acquis de l’Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, J. Czaputowicz (red.), Warszawa 2008.

Półtorak N., Efektywność prawa Unii Europejskiej a polska procedura administracyjna i sądowoadministracyjna, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, z. 3 (54).

Półtorak N., Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu na ustrój i funkcjonowanie administracji państw członkowskich, prawo administracyjne ma- terialne i proceduralne państw członkowskich Europejskiej, w: System Prawa Administracyjnego,  t.  3,  Europeizacja  prawa  administracyjnego,  R.  Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.

Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Z. Czachór, M.J. Tomaszyk (red.), Poznań 2009.

Riedel R., Europeizacja jako nurt badawczy studiów europejskich, „Studia Europejskie” 2008, nr 2 (46).

Risse T., Cowles M. G., Caporaso J., Europeanization and domestic change: introduction, w: Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change, M. G. Cowles, J. Caporaso, T. Risse (eds.), London 2001.

Schutze R., Federalism as constitutional pluralism: letter from America, w: Constitutional pluralism in the European Union and beyond. A law and policy analysis (modern studies in European law), J. Kommarek, M. Avbelj (eds.), Oxford 2010.

Skoczek J., Administracja polska w procesie przygotowań do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w: Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Z. Czachór, M. J. Tomaszyk (red.), Poznań 2009.

Tabaszewski R. K., Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2011, vol. XVIII, nr 1.

Tabor M., Skoczek J., Zarządzanie procesem członkostwa Polski w UE, w: 5 lat Polski w Unii Europejskiej, raport UKIE, M. Kałużyńska, K. Smyk, J. Wiśniewski (red.), Warszawa 2009.

Wasilkowski A., Suwerenność w prawie międzynarodowym i w prawie europejskim, w: Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Wrocław 2003.

Wróbel A., Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, I. Rzucidło (red.), Lublin 2011.