Administracja celna jako element struktury administracji publicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Viktoriya Herasymenko

Abstrakt

Customs Administration as Part of the Structure of Public Administration after Poland’s Accession to the European Union

Poland’s accession to the European Union has generated a number of challenges related to the adjustment of the state customs administration to EU standards. Poland faced the task of improving the functioning of its Customs Administration, which was particularly important due to the fact that the Polish eastern border is automatically the external border of the European Union. The aim of this article is to present the reform of the customs administration, its basic functions and tasks as well as to highlight the role of the Polish customs administration for the economic development of the state and the single customs area of the European Union. It should be emphasised that the importance of the customs administration has significantly increased since EU acces- sion as the Polish State undertook to protect the public, the environment and cultural heritage. Since the very first day of its EU membership, Poland has been bound by the provisions of the original Treaties and acts adopted by the institutions. In the light of the commitments, the Polish customs administration supports conducting legitimate business (gambling market surveillance, protection of intellectual property rights) and protects society and the environment against risks (prevention of imports of dangerous goods, protection against illegal export of endangered species of plants and animals, and export control). In order to make a comprehensive analysis of the changes it is necessary to pay attention to the sources of the customs law in the Polish legal system. Since the date of Poland’s EU accession, the key role has been played by the Community Customs Code and the Common Customs Tarif. Poland places much emphasis on the modernisation and improvement of the functioning of the border with Russia, Ukraine and Belarus. The modernisation of border crossings will contribute to an improved safety of travellers and officers as well as to a reduced risk of smuggling of hazardous materials into the single area of the customs union.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, administracja celna, służba celna, polityka celna, Unia Europejska, integracja
References

Błasiak-Barnuś D., Leksykon prawa celnego, Bydgoszcz 2006.

Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004. Drwiłło A., Zarys prawa celnego i podatkowego, Gdańsk 1991.

Drwiłło A., Polska administracja celna. Stan i perspektywy reformy, w: Przyjazna administracja skarbowa, Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczyk (red.), Warszawa 2007.

Dubielak A., Systemy informatyczne w administracji celnej, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2003, nr 10.

Główny Urząd Statystyczny, Poradnik dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, Warszawa 2008.

Gordhan P., Customs in the 21st century, „World Customs Journal” 2007, no. 1. Gutierrez X., Hintsa J., Hameri A.P., Wieser P., New roles for customs brokers in the intermational supply chain, „Working Paper” 2005, no. 510.

Horse I., Fighting corruption in customs administration: what can we learn from recent experiences?, „Working Paper” 2001, no. 175.

Jarmul-Mikołajczyk J., Polska polityka celna w procesie integracji z Unią Europejską, cz. I, „Monitor Prawa Celnego” 1990, nr 11.

Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynko- wych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Wrocław 1992.

Laszuk M., Administracja celna w strukturze administracji publicznej, Białystok 2009.

Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, wyd. III, Warszawa 2007.

Mosiej G., Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 9.

Mosiej G., Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej, Toruń 2004.

Mroczka K., Wojewoda i administracja rządowa w województwie w świetle przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., w: Administracja rządowa w XXI wieku.Szanse, wyzwania i zagrożenia, J. Itrich-Drabarek, K. Mroczek (red.), Warszawa 2011.

Naruszewicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Warszawa 2010. Niedźwiedzki J., Funkcjonowanie Polskiej Służby Celnej we współczesnej gospodarce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 27.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001.

Rychlik J., Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, w: Status prawny wojewody, M. Chmaj (red.), Warszawa 2005.

Senda T., Zmiany w przepisach celnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Wiadomości Celne” 2003, numer specjalny.

Stec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 2.

Szreniawski P., Pozycja prawna organów rządowej administracji niezespolonej, w: Niezespolona administracja rządowa, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Warszawa 2011.

Widdowson D., The changing role of customs: evolution or revolution?, „World Customs Journal” 2007, no. 1.

Woźniczko M., Szefowie polskiej administracji celnej, „Monitor Prawa Celnego” 1999, nr 7.

Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Gdańsk 1997