Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego

Łukasz Zima

Abstrakt

Local Government in Poland Before and After its Accession to the European Union. The Use of EU Funds by Local Government Units as Exemplified by Podkarpackie Voivodeship

The local government has been part of the Polish political system since 1990. The key moments in the transformation of the organisation in the country were the adoption in 1999 of a three-tier territorial division in 1999 and the entrance into force of the 2002 Act on the direct election of mayors and governors. The local government is a form of participation of citizens in shaping – public collective life at local and regional levels.

The purpose of this article is to present a the changes in the functioning of the local government after Poland’s accession to the European Union and to present the impact of EU funds on development of local government units. Thanks to EU funds a num- ber of projects have been implemented aimed at improving skills, social integration and employment as well as improving the competitiveness and innovation of Polish enterprises. Particular attention should be paid to the impact of EU funds on regional development and the construction of modern infrastructure in local government units. Development of individual local government units translates directly into improved living standards and the development of the Polish state.
 

Słowa kluczowe: pomoc finansowa, Unia Europejska, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze unijne, rozwój lokalny
References

Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl (02.01.2015). Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998.

Clarke M., Stewart J., Samorząd lokalny i koncentracja na świadczonych usługach, w: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, P. Swianiewicz (red.), Warszawa 1997.

Czachórc Z., Samorząd terytorialny a supranarodowy rozwój integracji europejskiej, w: Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Poznań 2003.

Czempas J., Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004–2007), w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, L. Patrzałek (red.), Poznań 2009.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, wyd. III, Kraków 2006.

Famulska T. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2009.

Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 3 (33).

Góralczyk W., Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.

Heller J., Integracja Polski z Unią Europejską, Bydgoszcz 2003.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.

Kaczorska A., E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Łódź 2013.

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2003.

Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, E. Kornberger-Sokołowska (red.), Warszawa 2010.

Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa 2009.

Krawiec G. (red.), Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej, Sosnowiec 2013.

Leoński Z., System prawa administracyjnego, t. I, Wrocław 1977. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999.

Michalski M., Polskie programy operacyjne 2007–2013 – współfinansowanie z środków unijnych projektów transportowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (02.01.2015).

Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3.

Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne, M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Lublin 2013.

Plecka D., Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, Toruń 2013.

Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.),Warszawa 2011.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.

Ptak A., Miejsce i rola samorządu terytorialnego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, I. Andruszkiewicz, J. Babiak (red.), Poznań 2009.

Ranking samorządów, Rzeczpospolita nr 166 (9590) z 18 lipca 2013 r., http://www. gazetaprawna.pl (03.01.2015).

Raport końcowy. Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, http://www.rpo.podkarpackie.pl (03.01.2013).

Raport. 10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, http://www.rpo.podkarpackie.pl (30.12.2014).

Raport. Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002–2006, Warszawa 2007, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (30.10.2014).

Samorząd terytorialny w Polsce, J. P. Tarno (red.), Warszawa 2002.

Suchodolski B., Zarys historii administracji samorządowej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria Administracja i Zarządzanie 2013, nr 96.

Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Projekt z 27 marca 2012 roku, http://www.rpo.podkarpackie.pl (03.01.2015).

Szujka A., Samorząd terytorialny. Realne obywatelstwo, Warszawa 1998. Tkaczyński J. W., Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 10.

Wytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIV, z. 3: Administracja, R. Biskup, J. Dziobek-Romański, J. Flaga, ks. T. Stanisławski (red.), Lublin 2004.