„Polska w soczewce”. Ewolucja i modernizacja systemu opieki/pomocy społecznej w perspektywie instytucjonalnej

Krzysztof Chaczko

Abstrakt

Poland in Focus. The Evolution and Modernisation of the Social Welfare System in the Institutional Perspective

In this article, I discuss the evolution of social welfare in Poland. I focus on the institutional perspective, which shows changes in the institutions in this area. In the first part, I present the development of social welfare in the Second Polish Republic (1918–1939) and then describe changes in the communist period and the Thrid Republic after 1989. At the end of my contribution, I discuss the plans for the modernisation of the Polish social welfare system.

Słowa kluczowe: opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, reforma systemu pomocy społecznej
References

Aszoff M., Działalność opiekuńcza II Ośrodka Zdrowia i Opieki w śródmiejskiej dzielnicy Warszawy, w: Opieka społeczna w Warszawie 1923–1947, M. Gładkowska i in. (oprac.), Warszawa 1995.

Błędowski P., Rola administracji rządowej w finansowaniu pomocy społecznej, w: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, E. Leś (red.), Warszawa 2002/2003.

Błędowski P., Kubicki P., Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, „Polityka Społeczna” 2009, nr 11–12.

Bornstein-Łychowska M., 10 lat polityki społecznej państwa polskiego, Warszawa 1928.

Brenk M., Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2012, nr 2.

Brenk M., Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce, „Praca Socjalna” 2014, nr 1.

Broda-Wysocki P., Propozycje zmian w systemie pomocy społecznej, http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Propozycje-zmian-w-systemie-po- mocy-spo%C5%82ecznej.pdf.

Burawska E., [bez tytułu], „Opiekun Społeczny” 1974, nr 2 (55).

Chaczko K., Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne?, „Praca Socjalna” 2016, nr 2.

Chaczko K., (R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu Rodzina 500 plus, „Praca Socjalna” 2016, nr 3 (w druku).

Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, E. Tarkowska (red.), Warszawa 2013. Golinowska S., System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform, w: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, E. Leś (red.), Warszawa 2002/2003.

Grata P., Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939, „Po- lityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2013.

Grewiński M., Zasada-Chorab A., System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, Toruń 2012.

Historyczne spotkanie, „Problemy Społeczne” 2010, nr 5.

Hrynkiewicz J., Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989–1991, Warszawa 1992.

Hrynkiewicz J., Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, w: Reformy społeczne – bilans dekady, M. Rymsza (red.), Warszawa 2004.

Kabaj M., Syndrom polskiej transformacji, w: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, Warszawa 2004.

Kanka W., Jak budowała się nowoczesna pomoc społeczna, „Problemy Społeczne” 2010, nr 6.

Karczewski M., [bez tytułu], „Opiekun Społeczny” 1974, nr 2 (55).

Karczewski M., Opieka społeczna, w: Polityka społeczna, A. Rajkiewicz (red.), Warszawa 1979.

Kaźmierczak T., O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2014, nr 27.

Kaźmierczak T., Polityka pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce, w: Praca socjalna. Pomoc społeczna, J. Kwaśniewski (wybór i opracowanie), Warszawa 1995.

Kaźmierczak T., W cieniu prawa ubogich: i źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej, w: W stronę aktywnych służb społecznych, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012.

Kerlin J., Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r. Analiza polityki i jej skutków, w: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, E. Leś (red.), Warszawa 2002/2003.