Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji

Andrzej Piasecki

Abstrakt

Administration of Polish Communes and the Current Challenges of Europeanisation and Modernisation

In Polish local government units the process of Europeisation has entailed the modernisation of local communities. In local Poland, Europeisation includes such areas of cooperation with the EU as: partner towns, trans-borderrelations (Euroregions), use of EU funds, and the activation o communities at the time of the EU accession referendum campaign (2003). Most of those processes have also entailed modernisation efforts. This is true not just for economic but also social and political issues. The mod- ern face of the Polish local administration in recent years also means new and young corps of local-government staff who are highly qualified and have a vision of their own professional development. The focal point of the Europeaisation and modernisation processes is Uniejów, which over the last few years has become the best developing Polish commune. The article attempts at showing to what an extent major phenomena in economics and regional policy may change the way small communities function as well as how much depends on efficient public governance

Słowa kluczowe: europeizacja, modernizacja, samorzad terytorialny
References

Anioł W., Integracja europejska jako czynnik społecznej modernizacji Polski, w: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22–24 września 2009 r.

Bartkowski J., Europeizacja jako modernizacja. Samorządy polskie a idea integracji europejskiej, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, J. Kurczewska (red.), Warszawa 2008.

Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 3.

Brzozowska A., Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Poznań 1998.

Bukowski S., Zielona Góra połyka gminę, „Wspólnota” 2014, nr 11.

Bukowski S., Zielona Góra poligonem dla fuzji gminnej, „Wspólnota” 2015, nr 5. Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, J. Czaputowicz (red.), Warszawa 2008.

Dołowiec M., Kierunki i tendencje w wykorzystaniu środków strukturalnych, Instytucja Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Działania Samorządu Miasta i Gminy Uniejów w kadencji 2010–2014, raport okolicznościowy, Uniejów 2014.

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, T. Kierzkowski (red.), Warszawa 2009.

Gminni mistrzowie dotacji, „Rzeczpospolita” 2010, nr 56.

Grosse T. G., Inteligentna specjalizacja w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 10.

Guziejewska B., Glokalizacja – oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7–8.

Izdebski H., Bilans aktualnych projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego, w: Sprawne państwo (praca zbiorowa), Kraków 2014.

Jawność w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2015. Kociubiński K., Kondycja polskiego samorządu gminnego w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, w: Samorząd terytorialny. Ale jaki?, A. Lutrzykowski (red.), Toruń 2009.

Kula M., Modernizacja wyzwaniem? Rzut oka na historię Polski, w: Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, W. Morawski (red.), Warszawa 2010.

Malarski S., Polskie samorządy w międzynarodowej współpracy trans granicznej, w: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, K. Mieczkowska-Czerniak, K. Razik-Maruszak (red.), Lublin 2012.

Miernik K., Komunikacja gmin z obywatelami, „Wspólnota” 2013, nr 4. Mierzejewska L., Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrzennej, w: Zarządzanie przestrzenią miasta, M. J. Nowak, T. Skotarczyk (red.), Warszawa 2012.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 22 lipca 2013 r., http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf (10.04.2015).

Niedźwiedzki D., Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec integracji, w: Polska lokalna wobec integracji europejskiej, Z. Mach, D. Niedźwiedzki (red.), Kraków 2001.

Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004–2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2008.

Osękowski C., Szczegóła H., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989–1997), Zielona Góra 1999.

Pancer-Cybulska E., Uwarunkowania procesów integracji Polski z UE na poziomie regionalny/m i lokalnym, Wrocław 2005.

Panuszko A., Zaatakować blogiem, poprawić Facebookiem, „Wspólnota” 2012, nr 19–20.

Pawluczuk A., Drożdżewicz P., Grudzińska E., Holubowicz K., Strony interneto- we urzędów gmin jako element wsparcia e-admisnitracji w gminie, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 5.

Piasecki A., Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”, Turek 1999.

Piasecki A., Modernizacja elit lokalnych w III RP, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Katowice 2010.

Piasecki A., Perspektywa rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Bilans i prognoza, w: XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problem – perspektywy, J. Kowalik, A. Bednarz (red.), Kielce 2010.

Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.

Skarło R., Funkcjonowanie trybu naboru na stanowisko w administracji samorządowej – podsumowanie pierwszych doświadczeń, w: Stosunki pracy pracowników samorządowych, M. Stec (red.), Warszawa 2008.

Smętkiewicz K., Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i w landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Łódź 2014.

Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych (praca zbiorowa), Kraków 2000.

Stanowiska-Traczyk A., Rola marketingu mix w strategiach tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 9.

Strategia rozwoju gminy Uniejów 2013–2020, Uniejów 2013.

System Prawa Administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.

Szczepański M. S., Modernizacja, w: Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa 1999. Szelągowska A., Slowcity jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast, w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, M. Bryx (red.), Warszawa 2014.

Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006.

Tuziak B., Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych, Warszawa 2014

Ulijasz B., E-administracja w samorządzie terytorialnym, w: Dziesięć lat reform ustrojowej w samorządzie terytorialnym, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Warszawa 2009.

Walkiewicz D., Kulawiak A., Uniejów jako potencjalne uzdrowisko w regionie łódzkim, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, E. Ryd (red.), Słupsk 2012.

Winiarska-Twaróg D., Modernizacja, w: Encyklopedia politologii, t. 4, M. Żmigrodzki (red.), Kraków 2000.

Żuk K., Od centralnego zarządzania do miasta obywatelskiego, „Wspólnota” 2015, nr 5.

Żywczyński N., Nowoczesna i skuteczna strategia promocji samorządu przy użyciu Macierzy Celów Wizerunkowych oraz technologii QR kod, w: Innowacje i komu- nikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy, Z. Chmielewski, J. Reczek, D. Tworzydło (red.), Rzeszów 2012.