Efektywność ekonomiczna samorządu terytorialnego w polityce zdrowotnej Polski na tle aktualnej sytuacji zdrowotnej w Unii Europejskiej

Joanna Figura

Abstrakt

The Cost-Eectiveness of Local Government in Poland’s Health Policy Against the Background of the Current Health Situation in the EU

At the beginning of this article the genesis of public health is presented, both in the Polish and European context. Then the current health situation of Polish society is assessed in comparison with other European Union citizens, on the basis of one subjective indicator (opinion concerning one’s health) and two objective ones (life expectancy and mortality rate). Further, the tasks of local government in Poland are presented in the public health area and the definition of effectiveness is given, in the context of which the ways of funding public health measures by the local government are described and the structure of expenditures of the local government in the public health area are compared with other expenditures from the local government’s budget. In the conclusion of the article, the results are described of the 1999 reform in the area of cost-effective funding of tasks in the area of public health at local level.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, zdrowie publiczne, efektywność
References

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Warszawa 2002. Auleytner J., Instytucje polityki społecznej, Warszawa 1996.

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (01.03.2015).

Fijałek J., Induski, J., Opieka zdrowotna do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990.

de Gasperi A., Podstawowe idee chrześcijańskiej demokracji, w: Z historii ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Europie, Gliwice 1992.

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 1996.

Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998.

Łańcucki J., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, w: Efektywność systemów zarządzania, Poznań 2004.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Warszawa 2014.

Jastrzębski Z., Ośrodki zdrowia w polskiej koncepcji lecznictwa samorządowego (1918–1939), Zdrowie Publiczne 1998, nr 11 (58).

Karski J., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Warszawa 2014.

Komisja Europejska (EC), Biała Księga: Europejska Polityka Społeczna – kierunek dla Unii (White Paper: European Social Policy – A Way Forward for the Union) 1994.

Komisja Europejska (EC), Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs, 1989.

Kulikowska-Pawlak M., Pojmowanie efektywności organizacji – definiowanie, pomiar, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Katowice 2010.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1958.

Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota – metody – warunki, Warszawa 1980. Ministerstwo Zdrowia, Raport. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, Warszawa 2008.

Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne, Warszawa 2014.

Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.

Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.

Pasieczny L., Więckowski, J., Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Warszawa 1987.

Pszczółowski, T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 2005.

Surówka K., Decentralizacja czy centralizacja zarządzania systemem opieki zdrowotnej, Forum Ochrony Zdrowia. Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, http://www. qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Krzysztof%20Surowka.pdf (01.03.2015).

Szetela P., Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia: organizator, podmiot tworzący oraz płatnik, Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2015, z. 2.

Winslow C.E.A., The Untilled Fields of Public Health, „Science Magazine” 1920, vol. 51, no. 1306.