Rocznik Administracji Publicznej,2016 (2)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Rok wydania: 2016

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, efektywność zamówień, kryteria oceny ofert, społeczne zamówienia publiczne, heterodox economics, ownership, firm objectives, cooperatives, non-profits, corporate philanthropy, forms of donations, donator motivation, areas of support, corporate social responsibility, stakeholders, tripleAbottom., administracja publiczna, innowacje społeczne, zmiana społeczna, zarządzanie publiczne, Project improvement, bottom-down improvement approach, bottom-down methods, Economics of Moderation, samorząd terytorialny, zdrowie publiczne, efektywność, korpus urzędniczy, kształcenie urzędników, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), the UNRRA’s administrative structure, humanitarian aid, administration, France, bureaucratie, État, réforme, centralizacja, Grecki system administracyjny, korupcja, rozwój regionalny , europeizacja, modernizacja, samorzad terytorialny, public administration, ethics, responsibility, accountability, administrators, public users, governance, New Public Governance, interactive governance, the Pirates’ government in Mariánské Lázně, pillars of the Pirates’ governance programme, civil society, public governance, political participation, democratization process, Slovak republic, opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, reforma systemu pomocy społecznej, pomoc finansowa, Unia Europejska, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze unijne, rozwój lokalny, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), Elektroniczne metody rozwiązywania sporów (ODR), spory konsumenckie, mediacje, arbitraż, administracja celna, służba celna, polityka celna, integracja, koordynacja, prawo Unii Europejskiej, polityka integracyjna, pozwolenie zintegrowane, prawo emisyjne, ochrona przed zanieczyszczeniami, European Union, global governance, modernization, international law, służba cywilna, system wynagrodzeń, polityzacja, upartyjnienie, Konsolidacja, administracja podatkowa, administracja rządowa, aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna, podpis elektroniczny, strona internetowa, technologie informatyczne, komunikacja elektroniczna, e-administracja, e-sądy, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, duty to give reasons, Europe, comparative perspective, transparency, informacja publiczna, informacja prosta, informacja przetworzona, ograniczenie prawa do informacji publicznej, ważny interes publiczny. , funkcjonariusze, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwość społeczna, równość, offence, delict, jurisdiction, organizacje pozarządowe, zlecanie zadań publicznych, konsultacje społeczne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, prawo do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, administracja samorządowa

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Administrative-Delict Law Reform in Ukraine: Main Issues and Directions

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 18–30
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.004.5097

Działania zmierzajace do poprawy wykonywania przez dłuznika obowiazku alimentacyjnego na rzecz dziecka

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 31–56
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.002.5095

Ograniczenie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 82–96
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.006.5099

Prawo do informacji publicznej w praktyce działania urzedów administracji samorzadowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 8–17
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.001.5094

Administracyjne prawo procesowe

Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 166–176
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.009.5102

Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 149–165
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.008.5101

The Duty to Give Reasons in the European Legal Area: a Mechanism for Transparent and Accountable Administrative Decision-Making? A Comparison of Belgian, Dutch, French and EU Administrative Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 97–148
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.007.5100

Administracyjne prawo ustrojowe

Konsolidacja administracji podatkowej w świetle modelu niezespolonej administracji rządowej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 177–186
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.010.5103

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Administracja celna jako element struktury administracji publicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 291–312
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.014.5107

Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich do polskiego porządku prawnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 313–330
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.016.5109

Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska (zarys problematyki)

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 243–271
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.013.5106

Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 272–290
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.014.5107

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 331–352
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.017.5110

Nauka o administracji

„Polska w soczewce”. Ewolucja i modernizacja systemu opieki/pomocy społecznej w perspektywie instytucjonalnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 353–372
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.018.5111

Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 411–428
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.022.5115

Administracja Publiczna w III Republice Greckiej w dobie niewydolności ekonomicznej państwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 429–442
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.023.5116

Appeal of Ethical Accountability in Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 395–410
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.021.5114

Local Governance Implications of the Intricacies of the Political Change in Marienbad

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 384–394
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.020.5113

The Role of Civil Society in Public Governance

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 373–383
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.019.5112

Historia administracji

La réforme de l’administration en France – entre méthode et enjeux

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 443–451
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.024.5117

Polityki publiczne

Koncepcje kształcenia kadr dla potrzeb administracji publicznej jako element polityk państwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 471–486
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.026.5119

Zarządzanie w administracji publicznej

Administracja publiczna w modelu otwartej innowacji (open innovation) na przykładzie programu Innowacje społeczne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 520–534
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.029.5122

Economic Organization Forms beyond Investor Ownership

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 546–557
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.031.5124

Efektywność ekonomiczna samorządu terytorialnego w polityce zdrowotnej Polski na tle aktualnej sytuacji zdrowotnej w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 487–507
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.027.5120

Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 558–570
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.032.5125

Notes on the Use of Effective Methods for Application of Economics of Moderation

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 508–519
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.028.5121

The Potential for Regional Corporate Philanthropy

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 535–545
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.030.5123

Recenzje

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 577–584
Data publikacji online: 12 października 2016

Recenzja ksiazki Łukasza Kozery, Zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych, Kraków 2015, ss. 261, ISBN 978-83-63991-95-1

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 571–576
Data publikacji online: 12 października 2016

Zapowiedzi i sprawozdania

Miedzynarodowa konferencja naukowa „Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych panstwach członkowskich Unii Europejskiej”, Kraków, 5–6 pazdziernika 2016

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 585–587
Data publikacji online: 12 października 2016