Rocznik Administracji Publicznej,2016 (2)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Rok wydania: 2016

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, efektywność zamówień, kryteria oceny ofert, społeczne zamówienia publiczne, heterodox economics, ownership, firm objectives, cooperatives, non-profits, corporate philanthropy, forms of donations, donator motivation, areas of support, corporate social responsibility, stakeholders, tripleAbottom., administracja publiczna, innowacje społeczne, zmiana społeczna, zarządzanie publiczne, Project improvement, bottom-down improvement approach, bottom-down methods, Economics of Moderation, samorząd terytorialny, zdrowie publiczne, efektywność, korpus urzędniczy, kształcenie urzędników, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), the UNRRA’s administrative structure, humanitarian aid, administration, France, bureaucratie, État, réforme, centralizacja, Grecki system administracyjny, korupcja, rozwój regionalny , europeizacja, modernizacja, samorzad terytorialny, public administration, ethics, responsibility, accountability, administrators, public users, governance, New Public Governance, interactive governance, the Pirates’ government in Mariánské Lázně, pillars of the Pirates’ governance programme, civil society, public governance, political participation, democratization process, Slovak republic, opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, reforma systemu pomocy społecznej, pomoc finansowa, Unia Europejska, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze unijne, rozwój lokalny, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), Elektroniczne metody rozwiązywania sporów (ODR), spory konsumenckie, mediacje, arbitraż, administracja celna, służba celna, polityka celna, integracja, koordynacja, prawo Unii Europejskiej, polityka integracyjna, pozwolenie zintegrowane, prawo emisyjne, ochrona przed zanieczyszczeniami, European Union, global governance, modernization, international law, służba cywilna, system wynagrodzeń, polityzacja, upartyjnienie, Konsolidacja, administracja podatkowa, administracja rządowa, aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna, podpis elektroniczny, strona internetowa, technologie informatyczne, komunikacja elektroniczna, e-administracja, e-sądy, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, duty to give reasons, Europe, comparative perspective, transparency, informacja publiczna, informacja prosta, informacja przetworzona, ograniczenie prawa do informacji publicznej, ważny interes publiczny. , funkcjonariusze, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwość społeczna, równość, offence, delict, jurisdiction, organizacje pozarządowe, zlecanie zadań publicznych, konsultacje społeczne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, prawo do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, administracja samorządowa

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Wybrane aspekty zmian w zakresie zabezpieczenia chorobowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 70–81
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.005.5098

Wpływ organizacji pozarządowych na realizację celów publicznych – aspekty prawne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 57–69
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.003.5096

Prawo do informacji publicznej w praktyce działania urzedów administracji samorzadowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 8–17
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.001.5094

Ograniczenie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 82–96
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.006.5099

Działania zmierzajace do poprawy wykonywania przez dłuznika obowiazku alimentacyjnego na rzecz dziecka

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 31–56
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.002.5095

Administrative-Delict Law Reform in Ukraine: Main Issues and Directions

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 18–30
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.004.5097

Administracyjne prawo procesowe

The Duty to Give Reasons in the European Legal Area: a Mechanism for Transparent and Accountable Administrative Decision-Making? A Comparison of Belgian, Dutch, French and EU Administrative Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 97–148
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.007.5100

Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 149–165
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.008.5101

Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 166–176
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.009.5102

Administracyjne prawo ustrojowe

Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 187–208
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.011.5104

Konsolidacja administracji podatkowej w świetle modelu niezespolonej administracji rządowej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 177–186
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.010.5103

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Yes, Global Minister: Towards Modernization of EU-Global Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 209–242
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.012.5105

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 331–352
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.017.5110

Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 272–290
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.014.5107

Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska (zarys problematyki)

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 243–271
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.013.5106

Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich do polskiego porządku prawnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 313–330
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.016.5109

Nauka o administracji

The Role of Civil Society in Public Governance

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 373–383
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.019.5112

Local Governance Implications of the Intricacies of the Political Change in Marienbad

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 384–394
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.020.5113

Appeal of Ethical Accountability in Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 395–410
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.021.5114

Historia administracji

Wpływ wielkich mocarstw na strukturę i kompetencje międzynarodowej organizacji humanitarnej - United Nations Relief and Rehabilitation Administration – UNRRA

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 452–470
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.025.5118

La réforme de l’administration en France – entre méthode et enjeux

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 443–451
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.024.5117

Polityki publiczne

Koncepcje kształcenia kadr dla potrzeb administracji publicznej jako element polityk państwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 471–486
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.026.5119

Zarządzanie w administracji publicznej

The Potential for Regional Corporate Philanthropy

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 535–545
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.030.5123

Notes on the Use of Effective Methods for Application of Economics of Moderation

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 508–519
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.028.5121

Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 558–570
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.032.5125

Efektywność ekonomiczna samorządu terytorialnego w polityce zdrowotnej Polski na tle aktualnej sytuacji zdrowotnej w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 487–507
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.027.5120

Economic Organization Forms beyond Investor Ownership

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 546–557
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.031.5124

Recenzje

Recenzja ksiazki Łukasza Kozery, Zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych, Kraków 2015, ss. 261, ISBN 978-83-63991-95-1

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 571–576
Data publikacji online: 12 października 2016

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 577–584
Data publikacji online: 12 października 2016

Zapowiedzi i sprawozdania

Miedzynarodowa konferencja naukowa „Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych panstwach członkowskich Unii Europejskiej”, Kraków, 5–6 pazdziernika 2016

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 585–587
Data publikacji online: 12 października 2016