Rocznik Administracji Publicznej,2016 (2)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Rok wydania: 2016

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, efektywność zamówień, kryteria oceny ofert, społeczne zamówienia publiczne, heterodox economics, ownership, firm objectives, cooperatives, non-profits, corporate philanthropy, forms of donations, donator motivation, areas of support, corporate social responsibility, stakeholders, tripleAbottom., administracja publiczna, innowacje społeczne, zmiana społeczna, zarządzanie publiczne, Project improvement, bottom-down improvement approach, bottom-down methods, Economics of Moderation, samorząd terytorialny, zdrowie publiczne, efektywność, korpus urzędniczy, kształcenie urzędników, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), the UNRRA’s administrative structure, humanitarian aid, administration, France, bureaucratie, État, réforme, centralizacja, Grecki system administracyjny, korupcja, rozwój regionalny , europeizacja, modernizacja, samorzad terytorialny, public administration, ethics, responsibility, accountability, administrators, public users, governance, New Public Governance, interactive governance, the Pirates’ government in Mariánské Lázně, pillars of the Pirates’ governance programme, civil society, public governance, political participation, democratization process, Slovak republic, opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, reforma systemu pomocy społecznej, pomoc finansowa, Unia Europejska, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze unijne, rozwój lokalny, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), Elektroniczne metody rozwiązywania sporów (ODR), spory konsumenckie, mediacje, arbitraż, administracja celna, służba celna, polityka celna, integracja, koordynacja, prawo Unii Europejskiej, polityka integracyjna, pozwolenie zintegrowane, prawo emisyjne, ochrona przed zanieczyszczeniami, European Union, global governance, modernization, international law, służba cywilna, system wynagrodzeń, polityzacja, upartyjnienie, Konsolidacja, administracja podatkowa, administracja rządowa, aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna, podpis elektroniczny, strona internetowa, technologie informatyczne, komunikacja elektroniczna, e-administracja, e-sądy, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, duty to give reasons, Europe, comparative perspective, transparency, informacja publiczna, informacja prosta, informacja przetworzona, ograniczenie prawa do informacji publicznej, ważny interes publiczny. , funkcjonariusze, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwość społeczna, równość, offence, delict, jurisdiction, organizacje pozarządowe, zlecanie zadań publicznych, konsultacje społeczne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, prawo do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, administracja samorządowa

Zarządzanie w administracji publicznej

Sortuj według

Economic Organization Forms beyond Investor Ownership

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 546–557
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.031.5124

Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 558–570
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.032.5125

Recenzje

Recenzja ksiazki Łukasza Kozery, Zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych, Kraków 2015, ss. 261, ISBN 978-83-63991-95-1

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 571–576
Data publikacji online: 12 października 2016

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 577–584
Data publikacji online: 12 października 2016

Zapowiedzi i sprawozdania

Miedzynarodowa konferencja naukowa „Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych panstwach członkowskich Unii Europejskiej”, Kraków, 5–6 pazdziernika 2016

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 585–587
Data publikacji online: 12 października 2016