Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Agata Nodżak

Abstrakt
The Use of Modern Technology in the Context of Civil Society Development in Poland
 
The progress of civilisation and the simultaneous development of modern technology have affected many areas of life, including public life. This development is accompanied by economic changes and even political or social ones. One of the manifestations of social change as a result of the development of modern technology is the emergence of modern society, referred to in the literature of the subject as information, network, digital, telematic, etc. society. At the level of individual countries, including Poland, it is expected that tools will be implemented and applied based on the achievements of modern technologies in various areas of public life. Namely, the above-mentioned technologies have found widespread use in the case of various forms of civic participation in public life, such as elections, referenda, public consultations and the right to public information. Would the "computerisation" of various forms of citizens' participation in public life change their nature? Would it make it easier for citizens to participate in public life, encourage them to take an active part and thus quell the so-called crisis of democracy? Can the use of information and telecommunication technologies have a real impact on the development of civil society?
Słowa kluczowe: civic participation, information and communication technologies, electronic democracy
References

Bendyk E., Niezapowiedziane rewolucje, „Polityka" 2004, nr 27, dodatek „Niezbędnik Inteligenta".

Bennett W.I., Entman R.M., Mediated politics: communication on thefuture ofde-mocracy, Cambrigde-New York 2005.

Czakowski M., Evotingna przykładzie Estonii i Brazylii, „Studia BAS" 2011, nr 3 (27).

Czy e-głosowanie pomoże zwiększyć wyborczą frekwencję?, http://www.europarl. europa.eu/news/pl/news-room/content/20110321STO15986/html/Czy-eg%C5%82osowanie-pomo%C5%BCe-zwi%C4%99kszy%C4%87-wybor-cz%C4%85-frekwencj%C4%99.

Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecyduję. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.

Gajowniczek T., Demokracja elektroniczna na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, M. Marczewska--Rytko (red.), Lublin 2013.

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-in-formacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html.

Hess A., Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediaty-zacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013.

Komunikacja i partycypacja społeczna. Nowoczesna Gmina - jak wykorzystać komunikację i partycypację społeczne jako skuteczne narzędzia zarządzania jednostką samorządową, http://www.cds.krakow.pl/komunikacja_i_partycypa-cja_spoleczna,125.html.

Koczubiej S., E-glosowanie jako element demokracji w społeczeństwie informacyjnym, „Problemy Humanistyki" 2003/2004, nr 8/9.

Kowalski M., Głosowanie przez internet - dlaczego jeszcze nie w Polsce? Korzyści i zagrożenia związane z wyborami elektronicznymi, http://softonet.pl/publika-cje/poradniki/Glosowanie.przez.internet-dlaczego.jeszcze.nie.w.Polsce.Korzy-sci.i.zagrozenia.zwiazane.z.wyborami.elektronicznymi,1383.

Kukwa A., E-wybory? Bezpieczeństwo głosów w wyborach elektronicznych wciąż zawodne, http://www.spidersweb.pl/2012/ll/e-wybory-bezpieczenstwo-gloso-w-wyborach-elektronicznych-wciaz-zawodne.html.

Lawson Mack R., The Digital divide: standing at the intersection ofrace and technology, Durham 2001.

Maj D., Netarchia - koncepcja demokracji sieciowej [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, M. Marczewska-Rytko (red.), Lublin 2013.

Maj P., Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu - zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania sieci globalnej, „Annales Universiatis Mariae Curie-Skłodowska" Lublin 2009, vol. XVI, nr 1.

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.

Marczewska-Rytko M., Demokracja elektroniczna jako próba urzeczywistnienia idei greckiej agory [w:] Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość?, t. 2, L.H. Haber (red.), Kraków 2004.

Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki (red.), Lublin 2010.

Nodżak A., Obywatelskie prawo inicjatywy uchwałodawczej [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-łecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Warszawa 2016.

Norris R, Digital divide. Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide, Cambridge 2001.

Olech A., Sobiesiak-Peneszko R, Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, „Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych" numer specjalny 3, luty 2013, „Decydujmy razem".

Sikora A., Koniec demokracji przedstawicielskiej, cz. A, http://progg.eu/?p=1252.

Socha D., 10 najlepszych darmowych komunikatorów internetowych, http://www. benchmark.pl/testy_i_recenzje/najlepsze-darmowe-komunikatory-interneto-we.html.

Sztelmach M., Wybory przez Internet - szansa czy zagrożenie?, http://www.psl.gar-wolin.pl/index.php/e-wybory-szansa-czy-zagroenie.

Tarasewicz A., E-demokracja, czyli nowe technologie w polityce, http://educover.pl/ czasopismo/e-demokracja-nowe-technologie-polityce/2/.

W Polsce długo nie będzie elektronicznych urn. Głosy liczą ludzie, http://www.rmf24. pl/raport-wybory-prezydenckie2015/najnowsze-fakty/news-w-polsce-dlugo-nie-bedzie-elektronicznych-urn-glosy-licza-lu,nld,1731147#utm_source=pa-ste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox.

Wróbel L, Szwajcarskie doświadczenia w głosowaniu przez Internet na przykładzie kantonu Zurych - wnioski dla Polski, „e-Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej" 2008, nr 3, http:// www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34345&from=&dirid-s= l &ver_id=8dp= l &QI=3D5EO A7FE21CDCC-B96474A99 A7 AFE220-2.

Zacher L.W., Etykietowanie przyszłych społeczeństw - kryteria, określenia, ewalu-acje [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, M. Sokołowski (red.), Olsztyn 2005.

Żelazny R., Raport Obserwatorium ITC. Społeczeństwo informacyjne, Gliwice 2013.