Rocznik Administracji Publicznej,2018, 2018 (4)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: sekretarz gminy, urząd gminy, organ wykonawczy, gmina, jednostka samorządu terytorialnego, cło, opłaty o równoważnym cłom skutku, organ celny, unia celna, prawo UE, nadrzędność Konstytucji, podległość sędziów Konstytucji i ustawom, prounijna wykładnia, kontrola konstytucyjności, delikt konstytucyjny, sztuczne warunki, dotacje unijne, wyłudzenia funduszy unijnych, agencja płatnicza, ARiMR, podatek od towarów i usług, zasada neutralności, odliczenie podatku, Trybunał Sprawiedliwości, Naczelny Sąd Administracyjny, harmonizacja, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, handel emisjami, odnawialne źródła energii, zasada nadrzędności prawa Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, źródła prawa, hierarchia źródeł prawa, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, europeizacja, modernizacja, administracja publiczna, fundusze UE, polityka spójnośc, prawa mniejszości w Albanii, perspektywa akcesji Albanii do UE, gminy mniejszościowe, pomoc społeczna, świadczenie z pomocy społecznej, godność, zasada pomocniczości, zasada sprawiedliwości społecznej, emerytura, zabezpieczenie społeczne, państwo, Słowacja, Czechy, kontrahent, należności, jakość zadłużenia, macierz, kierowca, samochód, środowisko, „całość w całości”, paradygmat bezpieczeństwa, myślenie w złożoności, otwartość, nieliniowość, samoorganizacja, wymiar ludzki, parametry zamówienia, krytyczna różnica/próg krytyczny, przedsiębiorczość społeczna, rozwój obszarów wiejskich, nowatorskie strategie, polityki upodmiotowienia, Grameen Bank, dane statystyczne dotyczące wyceny danych, zaawansowane procesy biznesowe, algorytmy komunikacji w biznesie, projekt scenariusza usługowego, służba cywilna, urzędnicy państwowi, dyskryminacja, zasady służby cywilnej, dostęp do służby cywilnej, ukraiński kodeks postępowania administracyjnego, prawo do apelacji, Najwyższy Sąd Administracyjny Ukrainy, ochrona własności przez administrację publiczną, administracja publiczna na Ukrainie, integracja europejska na Ukrainie, praktyki w zakresie dobrego zarządzania i dobrej administracji, kształtowanie instytucji własności publicznej, ogólne prawo administracyjne

Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Pozycja ustrojowa sekretarza gminy

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 9–31
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.001.9216

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 32–46
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.002.9217

Konstytucyjne determinanty stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 47–66
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.003.9218

Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie spraw dotyczących sztucznego tworzenia warunków do przyznania płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 67-95
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.004.9219

Prawa podatnika w zakresie odliczania podatku naliczonego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniającym prawo Unii Europejskiej oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 96–116
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.005.9220

Methods of Harmonisation in EU Climate and Energy Directives and their Impact on the Content and Interpretation of National Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 117–133
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.006.9221

Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym – kilka uwag na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 134-148
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.007.9222

Nauka o administracji

Fundusze polityki spójności Unii Europejskiej jako narzędzie modernizacji administracji publicznej w Polsce – kierunki wpływu

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 150–170
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.008.9223

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii w okresie transformacji politycznych po 1991 r.

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 171–185
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.009.9224

Polityki publiczne

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 186–199
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.010.9225

Social Justice and Old-Age Pension Adjustment Mechanisms in the Slovak Republic and the Czech Republic between 2016 and 2018

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 200–209
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.011.9226

Zarządzanie w administracji publicznej

Personnel management as an element of the company economic security system

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 219–231
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.012.9227

Can the Tripartite ‘Driver-Car-Environment’ System Save Lives?

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 219–231
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.013.9228

Rural Development through Social Entrepreneurship

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 232–242
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.014.9229

Study of Business Communication Algorithms, ervice Scenario Design and Data Valuation Statistics (Innovation, Business Model)

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 243–254
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.015.9230

Europeizacja ukraińskiego prawa administracyjnegoo

Protection of the Right to Equal Access to the Civil Service in the Context of the European Integration of Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 255–271
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.016.9231

Prerequisites for the Protection of Rights, Freedoms and Interests of the Participants of Administrative and Legal Relations in the Ukrainian Administrative Procedure: Content, Characteristics and Significance

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 264-271
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.017.9232

Protection of the Legitimate Interests of Ukrainian Citizens in the Field of Property by Public Administration Bodies

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 272–279
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.018.9233

The Process of European Integration in Ukraine : Perspectives and Challenges for Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 280–284
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.019.9234

Criteria for the Establishment of the Public Property Institution from the Perspective of General Administrative Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 285–291
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.020.9235

Recenzje

Zapowiedzi i sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa - Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 17–18 października 2018

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 296–301
Data publikacji online: 29 października 2018