Rocznik Administracji Publicznej,2019 (5)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Rok wydania: 2019

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Słowa kluczowe: prawo do pochówku, nasciturus, prawa człowieka, dziecko martwo urodzone / right to burial, human rights, stillborn child, prawo, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, majątek gminy / real estate law, perpetual usufruct, district property, dostęp do zatrudnienia, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt i pracę / access to employment, foreigners, stay and work permit, samorząd lokalny, decentralizacja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia / local government, decentralisation, Belarus, Ukraine, Moldova, sejmik województwa, kancelaria sejmiku, przewodniczący sejmiku, marszałek województwa / regional assembly, chancellery of the regional assembly, president of the regional assembly, marshal of the region, international law, Court of Justice of the European Union, administrative courts, constitutional courts, European Court of Human Rights, International Court of Justice, litigation, public international law, private international law / prawo międzynarodowe, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądy administracyjne, trybunały konstytucyjne, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, spór sądowy, prawo międzynarodowe publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, e-democracy, accountability, participation, rallying communities, tools of e-governance and e-democracy, information and communication technologies, access to information / demokracja elektroniczna, rozliczalność, uczestnictwo, wspólnoty jednoczące, narzędzia e-administracji i e-demokracji, technologie teleinformatyczne, dostęp do informacji, europejski nakaz dochodzeniowy, postępowanie przygotowawcze, transgraniczne gromadzenie dowodów / European Investigation Order, preliminary proceedings, transborder collection of evidence, migration, gouvernance européenne, secteur associatif / migration, European governance, NGOs, sprawiedliwość proceduralna, postępowanie administracyjne Unii Europejskiej, ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym, zasady ogólne postępowania administracyjnego, skuteczność, efektywność, zorientowanie na służbę publiczną / procedural fairness, administrative procedure of European Union, protect of individual rights in administrative procedure, general principles of administrative procedure, efficiency, effectiveness, service orientation, public administration, convergence, good governance, administrative procedure / administracja publiczna, konwergencja, dobre rządzenie, postępowanie administracyjne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego, swoboda przepływu osób, poświadczenie życia, elektroniczna wymiana informacji w zakresie zabezpieczenia społecznego (EESSI) / coordination of social security systems, social security system, freedom of movement, certificate of life, Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI, bezpieczeństwo informacji, dane osobowe, ochrona danych osobowych, samorząd terytorialny, RODO / information security, personal data, personal data protection, local government, GDPR, rząd, ustawy, polityka, migranci, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Polska / government, acts of law, politics, migrants, European Union, Visegrad Group, Poland, the elderly, international documents, social policy, UN, Council of Europe, EU / osoby starsze, dokumenty międzynarodowe, polityka społeczna, ONZ, Rada Europy, UE, conflict, mediation, resolution, rule of law, subsidiarity / spór, mediacja, rozwiązywanie, praworządność, pomocniczość, reform of local government in Ukraine, united local communities in Ukraine, decentralisation / reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie, wspólnoty lokalne na Ukrainie, corruption, political immunity, post-Soviet / korupcja, immunitet polityczny, postsowiecki, instytucja audytowa, fundusze unijne, zasady funkcjonowania / audit authority, EU funds, operational rules, tworzenie praw własności publicznej, interes publiczny, ukraiński system prawny / creation of public property rights, public interest, Ukrainian legal system

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Prawo do pochówku nasciturusa w świetle praw człowieka

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 7-19
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.001.11464

Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej z likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno- i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 20-39
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.002.11465

Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 40-59
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.003.11466

Administracyjne prawo ustrojowe

Ustrój miast stołecznych państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia)

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 60-74
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.004.11467

Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 75-86
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.005.11468

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Europeanised International Law and Administrative and Constitutional Courts in EU Member States: Navigating the Global Legal Waters of Luxembourg (CJEU), Strasbourg (ECtHR) and The Hague (ICJ)

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 87-114
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.006.11469

Prospects for the Implementation of the European Experience of E-Democracy and E-Government in Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 115-124
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.007.11470

Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 125-146
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.008.11471

Migration, entre gouvernance européenne et secteur associatif

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 147-156
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.009.11472

Standardy postępowania administracyjnego według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 157-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.010.11473

The Current State and Perspectives of Administrative Convergence of Ukraine and EU Member States

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 174-187
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.011.11474

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w relacjach pochodnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 188-200
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.012.11475

Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 201-215
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.013.11476

Nauka o administracji

Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 216-230
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.014.11477

Polityki publiczne

Social Policy Heritage of the UN and European Countries Related to Elderly Persons

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 231-249
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.015.11478

Komunikaty

Using Conflict Resolution through Mediation to Address Problems that Might Arise with Decentralisation

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 250-254
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.016.11479

Formation of United Local Communities: Conditions and Problematic Issues

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 255-263
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.017.11480

Finding Solutions to Endemic Corruption in Post-Soviet Countries

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 264-268
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.016.11481

Instytucja audytowa w Polsce – istota i zasady funkcjonowania

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 269-283
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.017.11482

Grounds for the Presence of Public Property Legal Regimes : Experience of EU Member States Useful for Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 284-293
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.018.11483