Instytucja audytowa w Polsce – istota i zasady funkcjonowania

Anna Mucha

Abstrakt

W celu właściwej redystrybucji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej państwa członkowskie muszą przestrzegać określonych zasad. Każde państwo członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia dla każdego utworzonego programu operacyjnego instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i certyfikację oraz funkcjonalnie niezależnej instytucji audytowej. Instytucja audytowa powoływana jest na podstawie obowiązujących przepisów. Jej rola, obowiązki i funkcje powinny być wyraźnie określone. Kwestię nadrzędną stanowi niezależność instytucji audytowej, która oznacza, że nie występują warunki ograniczające możliwość pełnienia przez tę instytucję obowiązków w sposób bezstronny. Na wszystkich etapach instytucja audytowa powinna gwarantować wykonywanie swoich zadań w sposób niezależny i obiektywny oraz bez konfliktu interesów. Zarówno umiejscowienie pod względem organizacyjnym, jak i status instytucji audytowej mogą stanowić w praktyce utrudnienie bądź ograniczenie zakresu działania, w szczególności gdy instytucja ta jest częścią tego samego podmiotu publicznego co podmioty objęte audytem. Nikt nie może bowiem ingerować w określanie zakresu działań audytowych, pracę ani w przekazywanie wyników przez instytucję audytową.

The Audit Authority in Poland: Its Essence and Operational Rules

ABSTRACT

In order to properly redistribute funds from the European Union’s budget, its member states are required to follow certain rules. For each established operational programme, each member state is required to designate institutions responsible for management and certification as well as a functionally independent audit authority. The audit authority is appointed on the basis of relevant regulations and its role, duties and functions should be clearly defined. The most important aspect is the independence of the audit authority, which means that there are no conditions restricting the ability of institutions to perform their duties in an impartial manner. At all stages, the audit authority should ensure that its tasks are performed in an independent and objective manner without any possible conflict of interests. The organisational structure and status of the audit authority may cause some limitation of its activity, in particular when it is a part of the same public entity as the audited ones. Importantly, no one can interfere in defining the scope of the audit activities, work or the transmission of results conducted by the audit authority.

Słowa kluczowe: instytucja audytowa, fundusze unijne, zasady funkcjonowania / audit authority, EU funds, operational rules
References

Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zwnoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu specznemu, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010)  2020  wersja  ostateczna,  http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Akty prawne

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347, s. 320, ze zm.

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  223/2014  z  dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Dz.Urz. UE L 72, s. 1, ze zm.

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  514/2014  z  dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, Dz.Urz. UE L 150, s. 112.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa, Dz.Urz. UE L 244, s. 12.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.