Finding Solutions to Endemic Corruption in Post-Soviet Countries

Mykola Harbunov

Abstrakt

With the fall of the Soviet Union in 1992, various countries under Soviet domination were tasked with reimagining their governing structures. For some, however, lack of historical association with Western European values led to endemic corruption characterised by bribery, embezzlement, and, in some cases, resorting to murder. There have been, however, cases where governments and societies have successfully reduced the amount of corruption, especially in the political sphere. When research into how countries such as China, Singapore, New Zealand, Sweden and others tackled this problem was conducted, there appeared certain commonalities among them. These commonalties, including but not limited to rule of law, removal of political immunity and surety of punishment, serve as an outline for addressing and solving the ongoing corruption problems that plague many countries, especially post-Soviet ones. 

Rozwiązywanie problemu endemicznej korupcji w państwach byłego ZSRR

ABSTRACT

Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego w 1992 r. różne kraje znajdujące się w strefie sowieckich wpływów musiały na nowo określić struktury zapewniające rządzenie. W przypadku niektórych z nich brak historycznych związków z zachodnioeuropejskimi wartościami doprowadził do endemicznej korupcji, charakteryzującej się łapówkarstwem, sprzeniewierzaniem środków finansowych, a czasem nawet zabójstwami. Istnieją mimo to przykłady sytuacji, gdy rządy i społeczeństwa z powodzeniem doprowadziły do zmniejszenia poziomu korupcji, zwłaszcza w sferze politycznej. W artykule opisano przeprowadzone badania dotyczące sposobów rozwiązywania problemów korupcji endemicznej w Chinach, Singapurze, Nowej Zelandii, Szwecji i w innych krajach. Ujawniono pewne podobieństwa między nimi, w tym praworządność, zniesienie immunitetu politycznego oraz pewność kary, które służą jako kontekst niwelowania i rozwiązywania problemu trwałej korupcji trapiącego wiele państw, zwłaszcza postsowieckich. 

Słowa kluczowe: corruption, political immunity, rule of law, post-Soviet / korupcja, immunitet polityczny, praworządność, postsowiecki
References

Overview,  Transparency  Organisation, https://www.transparency.org/research/cpi/overview.

Борьба с коррупцией зарубежный опыт: Китай и Гонконг, АРГУМЕНТ (accessed 17.12.2017), http://argumentua.com/stati/borba-s-korruptsiei-zaru- bezhnyi-opyt-kitai-i-gonkong.

Борьба  с  коррупцией   зарубежный  опыт:  от  Швеции  до  Сингапура, АРГУМЕНТ   (accesse 16.12.2017),   http://argumentua.com/stati/borba-s-korruptsiei-zarubezhnyi-opyt-ot-shvetsii-do-singapura.

Василий  Темный,  Николай  Подкопаев,  Борьба  с  коррупцией  на  Украине превратилась в высокодоходный бизнес, Украина.ру (accessed 3.10.2018), https://ukraina.ru/exclusive/20181003/1021299135.html.

Как  победить  коррупцию:  «секреты»  стран  мира,  Finance.ua  (accessed 10.3.2017),    https://news.finance.ua/ru/news/-/396810/kak-pobedit-korrupt-siyu-sekrety-stran-mira.