Formation of United Local Communities: Conditions and Problematic Issues

Yulia Dorokhina

Abstrakt

The article describes the process of several years of local government reforms in Ukraine initiated in 2015 and its results. The basic objectives of these reforms are decentralisation, equipping local communities with instruments of local democracy as well as, guaranteeing affordable and good-quality public services. The reform process is intense. The summary of the article shows the problems and deficiencies related to the reform that still need to be resolved.

Powstawanie skonsolidowanych społeczności lokalnych: warunki i problemy

ABSTRAKT

Artykuł opisuje proces kilkuletnich reform samorządu terytorialnego na Ukrainie zapoczątkowanych w 2015 r. oraz jego rezultaty. Podstawowe założenia tych reform to decentralizacja, wyposażenie wspólnot lokalnych w instrumenty demokracji lokalnej, zagwarantowanie niedrogich oraz dobrej jakości usług publicznych. Proces reform jest intensywny. W podsumowaniu artykułu ukazano problemy pojawiające się przy wprowadzaniu reformy, które trzeba jeszcze rozwiązać.

Słowa kluczowe: reform of local government in Ukraine, united local communities in Ukraine, decentralisation / reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie, wspólnoty lokalne na Ukrainie, decentralizacja
References

Decree of the President of Ukraine of 7 December 2016, 545/2016, official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) Information source: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545/2016.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 22 September 2016, 688-р, web- site of the Government (Electronic source) Information source: http://www. kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249350402.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 8 September 2016, 601, website of the Government (Electronic source) Information source: http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249308591.

On amendments to certain Ukrainian acts of law on voluntary adhesion of local communities: act of 9 February 2017, 1851-VIII, official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) Information source: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1851-19.

On amendments to certain Acts on the peculiarities of the voluntary consolidation of local communities located in neighbouring areas: Act of 14 March 2017, № 1923-VIII, official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) – Information source: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1923-19.

On amendments to certain Acts on the status of village leaders and town gover- nors: Act of 9 February 2017, 1848-VIII, official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) Information source: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1848-19.

On amendments to certain Acts on acquiring the powers of village leaders, town governors and city mayors: Act of 9 February 2017, 1850-VIII, official web- site  of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) Information source: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1850-19.

On amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 9 March 2006,r 268 and recognition of certain resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine as invalid: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24 May 2017, 353, website of the Government (Electronic source) Information source: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014893.

Draft act on amendments to the act on the state budget for 2017 (regarding pro- vision of financing of local elections), official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic source) Information source: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61760.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 11 October 2016, 768, official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (Electronic resource) Information source: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/768-2016-п.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.