Using Conflict Resolution through Mediation to Address Problems that Might Arise with Decentralisation

Heorhii Basov

Abstrakt

As Ukraine continues its decentralisation process, there will inevitably be problems between the central government in Kyiv and the local village councils to which some powers are being devolved. Such conflicts can severely impact the success of the process as well as engender resentment towards the central government. Research indicates that a model for political conflict resolution – the methods and processes involved in facilitating the peaceful ending of conflict and retribution – exists in many countries. In China, for example, it is important that the solution is a “win-win” for the participants, that is, both sides of the conflict gain from its resolution. One successful model for conflict resolution is the use of trained neutral mediation from a Mediation Office or a similar body. This paper recommends exploring the concept of a Mediation Office as a possible option for Ukraine. 

Rozwiązywanie sporów na drodze mediacji w celu niwelowania problemów spowodowanych decentralizacją

ABSTRAKT

Podczas kontynuowania przez Ukrainę procesu decentralizacji niewątpliwie można spodziewać się wystąpienia problemów w relacjach rządu centralnego w Kijowie i lokalnych rad sołeckich, które otrzymują pewne uprawnienia. Napięcia takie mogą poważnie oddziaływać na powodzenie omawianego procesu oraz rodzić niechęć wobec rządu centralnego. Badania wskazują, że model rozwiązywania konfliktów politycznych oraz metody i procesy nakierowane na ułatwianie pokojowego zakończenia sporów i działań odwetowych istnieją w wielu krajach. Przykładowo w Chinach istotne jest, by rozwiązanie stanowiło wygraną dla obu stron, czyli aby obie zyskały coś na rozstrzygnięciu sporu. Udany model rozstrzygania sporów polega na wykorzystaniu przeszkolonych i zachowujących neutralność mediatorów Urzędu ds. Mediacji lub podobnego organu. W niniejszym artykule zaleca się dalsze badania dotyczące Urzędu ds. Mediacji jako jednej z organizacji prowadzących mediacje na Ukrainie.

Słowa kluczowe: conflict, decentralisation, mediation, resolution, rule of law, subsidiarity / spór, decentralizacja, mediacja, rozwiązywanie, praworządność, pomocniczość
References

Merriam-Webster Collegiate Dictionary, http://unabridged.merriam-webster.com/collegiate.

Foundations for Local Governance: Decentralisation in Comparative Perspective, Saito F. (ed.), Heidelberg, Physica-Verlag 2008, p. 301.