Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne

Andrzej Piasecki

Abstrakt

W historii Polski fale przybywających migrantów wzmacniały potencjał państwa (XVI w.). W XIX i XX w. emigracje Polaków (w tym także narodowości żydowskiej) wpływały negatywnie na sytuację polityczną i gospodarczą Polski. Jednak problem migrantów, który wystąpił po 2015 r., stanowi zupełnie nowe doświadczenie. Polska administracja działa w sprawach migrantów na podstawie regulacji prawnych, które są racjonalne i spójne. Umożliwiają one zastosowanie standardów UE w Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuację migrantów w Polsce i stosunek Polaków do nich określa jednak w największym stopniu polityka rządzącej partii (Prawo i Sprawiedliwość). Cechuje ją ksenofobia, która uniemożliwia racjonalne rozwiązanie problemów. W dodatku politycy tej partii często wyolbrzymiają problem migrantów dla osiągnięcia doraźnych korzyści (np. wyborczych).

Polish Administration and Migration after 2015: Key Legal and Political Aspects

ABSTRACT

Over the course of Polish history, successive waves of migrants strengthened the country’s potential (16th century). In the 19th and 20th centuries, the emigration of Poles (including those of Jewish origin) had a negative impact on Poland’s politics and economy. Yet the post-2015 migration issue is an entirely new experience indeed. As regards migrants, the Polish state administration operates on the basis of reasonable and coherent regulations which provide for the application of the EU standards in the Republic of Poland. The situation of migrants in Poland and the Poles’ attitude towards them is mostly defined by the politics of the ruling party (Law and Justice). It is characterised by xenophobia, which makes reasonable problem-solving impossible. In addition, the party’s politicians often exaggerate the migrant problem in order to ensure ad hoc gains (e.g. on the voting day).

Słowa kluczowe: rząd, ustawy, polityka, migranci, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Polska / government, acts of law, politics, migrants, European Union, Visegrad Group, Poland
References

25 wyadów o migracjach, M. Lesińska. M. Okólski (red.), Warszawa 2018.

Błaszczak o uchodźcach: Warszawa może wyglądać jak Bruksela, z żnierzami na ulicach,  WP  wideo,  https://video.wp.pl/i,blaszczak-o-uchodzcach-warszawa-moze-wygladac-jak-bruksela-z-zolnierzami-na-ulicach,mid,2002539,cid,4051, klip.html?ticaid=11ce1b.

Burakowski P., Wiemy, kto stoi za ksenofobicznym spotem PiS. To ludzie... Morawieckiego,  na  Temat,  https://natemat.pl/253071,spot-pis-o-uchodzcach-wiemy-kto-odpowiada-za-skandaliczne-nagranie.

Gowin wstydzi się spotu wyborczego PiS o uchodźcach: To jedna z przyczyn nie tak zdecydowanego zwycięstwa w wyborach, dziennik.pl, https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/583847,gowin-wstyd-spot-uchodzcy-wybory-pis.html.

Czyż  A.,  Państwa  Grupy  Wyszehradzkiej  wobec  kryzysu  migracyjnego,  Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, t. 18.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2015. Gędek M., Nieznane dzieje Polski 1943–2015, Warszawa 2016.

Gniazdowski M., Jaroszewicz M., Węgierska odona kryzysu migracyjnego. Analizy  OSW,  2015,  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-09/wegierska-odslona-kryzysu-migracyjnego.

Joint Statement on Migration, Praga, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/jointstatementon.

Kiedrzynek A., Spot PiS o uchodźcach oburzył (prawie) wszystkich. Krytykuje go nawet Krzysztof Bosak, https://www.newsweek.pl/polska/polityka/spot-pis-o-uchodzcach-oburzyl-prawie-wszystkich-krytykuje-go-nawet-krzysztof-bosak/eprtwbc.

Mariusz Błaszczak o uchodźcach: nie przyjmiemy nikogo, kto zagrażby bezpieczstwu, WP wiadomości, https://wiadomosci.wp.pl/mariusz-blaszczak-o-uchodzcach-nie-przyjmiemy-nikogo-kto-zagrazalby-bezpieczenstwu-6027386168157313a.

Nawet milion pracowników może wyjechać z Polski. Czarny scenariusz, https://tvn-24bis.pl/z-kraju,74/ukraincy-moga-wyjechac-z-polski-niemcy-otwieraja-rynek-pracy,895051.html, tvn24bis.

Princ M., Ochrona uchodźców w Polsce [w:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, K.A Wojtaszczyk, J. Szymska (red.), Warszawa 2017.

Piasecki A., Michalak R., Polska 1945–2015, Warszawa 2016.

Puszczykowski D., Romowie na owacji, http://www.romowie.com/romowie/ra7_romowie_na_slowacji.pdf.

Rogojsz Ł., Asymilowanie przez chrześcijaństwo i nie tylko. Czyli ministra  Błaszczaka problem z muzułmanami, Newsweek Polska, https://www.newsweek.pl/ polska/polityka/szef-mswia-mariusz-blaszczak-o-imigrantach-i-uchodzcach/ th6sqcq.

Szydło: Polska nie zgodzi się na szant ws. uchodźców, Gazeta Prawna.pl, https:// www.gazetaprawna.pl/artykuly/1030890,szydlo-polska-nie-zgodzi-sie-na- szantaz-ws-uchodzcow.html.

Akty prawne

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 ze zm.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.