Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w relacjach pochodnych

Katarzyna Szlachta-Kisiel

Abstrakt

Stworzony w Unii Europejskiej system koordynacji krajowych przepisów zabezpieczenia społecznego jest gwarantem bezpieczeństwa ubezpieczeniowego osób migrujących. Są jednak obszary, które nie zostały objęte systemem koordynacji, a które dopiero odkrywa praktyka. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na jedną z procedur, której konsekwencje nie są objęte systemem unijnej koordynacji. Potocznie nazywana „poświadczeniem życia” ma istotne znaczenie dla instytucji zabezpieczenia społecznego każdego państwa członkowskiego, ponieważ rodzi negatywne skutki finansowe po stronie instytucji zabezpieczenia społecznego

Coordination of Social Security Systems in Derivative Relations

ABSTRACT

The system of coordination of national legal regulations relevant to social security developed in the European Union is a guarantee of the security of migrating individuals. Nevertheless, there are areas which are not covered by the coordination system in question, and which are being discovered by practitioners only now. The objective of this article is to indicate one of the procedures the consequences of which are not covered by the EU system of coordination. Informally referred to as ‘the certificate of life’, it is of major significance for social security institutions in all Member States because it has negative financial consequences for them. 

Słowa kluczowe: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego, swoboda przepływu osób, poświadczenie życia, elektroniczna wymiana informacji w zakresie zabezpieczenia społecznego (EESSI) / coordination of social security systems, social security system, freedom of movement, certificate of life, Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI
References

Gac M., Europejska przestrz administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa Europejskiej Sieci Konkurencji, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015, nr 1.

Regulamin  organizacyjny  Zaadu,  https://bip.zus.pl/o-zus/regulamin-organizacyjny-zakladu.

Roicka P., Skutki swobody przeywu osób w UE dla krajowych systemów zabeZpieczenia specznego. Wybrane zagadnienia, Ubezpieczenia Speczne. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3 (126).

System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia specznego (EESSI), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869&langId=pl.

Szybkie A., Materialnoprawny wyw koordynacji systemów zabezpieczenia specznego UE na krajowe instytucje prawne zabezpieczenia specznego, Ubezpieczenia Speczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 4 (135).

Szybkie A., Zwalczanie ędów i nadyć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia specznego w Unii Europejskiej na przyadzie przeciwdziania nadatom emerytur na zagraniczne rachunki bankowe, Ubezpieczenia Speczne. Teoria i Praktyka” 2018, nr 2 (137).

Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia specznego, Warszawa 2012. Świątkowski A.M., Obywatelstwo Unii Europejskiej a prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2008.

Ustalanie właściwego ustawodawstwa na podstawie rozporządz 1408/71 i 574/72, https://www.zus.pl/pracujacy/pracujacy-w-ue-eog-szwajcarii/archiwum/ ustalanie-wlasciwego-ustawodawstwa-na-podstawie-rozporzadzen-1408/71-i-574/72 (dostęp: 29.04.2019).

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia specznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Uścińska G., Zabezpieczenie speczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Akty prawne

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 47.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie sto- sowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników  najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.Urz. UE L 149, s. 2, ze zm.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, Dz.Urz. UE L 74, s. 1, ze zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające prze- pisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo, Dz.Urz. WE L 124, s. 1.

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia  29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.Urz. UE L 166, s. 1, ze zm.

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.Urz. UE L 284, s. 1, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 882/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, Dz.Urz. UE L 344, s. 1.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących  Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. poz. 1623.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.