The Current State and Perspectives of Administrative Convergence of Ukraine and EU Member States

Andriy Shkolyk

Abstrakt

Administrative convergence is one of the key directions for further development of public policy and public administration in countries that are not members of the European Union but are members of the Council of Europe, including Ukraine. In the preamble of the Association Agreement between the European Union and its Member States and Ukraine, which entered into force on 1 September 2017, good governance is named among the common values which shared by the European Union and Ukraine. Consequently, the convergence of Ukrainian national public administration to the European standards is logic conclusion. Many of such standards have already been implemented into Ukrainian legislation and administrative practice. New laws have been adopted on civil service, access to public information, data protection and, partly, the decentralisation of public administration. However, the completion of the decentralisation requires substantial changes to the Constitution of Ukraine apart from subsequent  organisational reforms. A model of such administrative reform is still being discussed and mostly French and Polish experiences are taken into consideration. Meanwhile, the key law regulating public administration activities – on administrative procedure – is being refined and will be hopefully adopted by the end of this year. 

Stan i perspektywy konwergencji administracyjnej Ukrainy i państw członkowskich UE

ABSTRAKT

Konwergencja administracyjna stanowi jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju polityki oraz administracji publicznej w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej, lecz należących do Rady Europy, w tym na Ukrainie. W preambule umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Ukrainą, która weszła w życie 1 września 2017 r., wśród wartości współdzielonych przez Unię Europejską i Ukrainę wymienia się dobre rządzenie. Logiczną konsekwencją takich działań jest zbliżenie ukraińskiej krajowej administracji publicznej do standardów europejskich. Wiele z tych standardów wprowadzono już do ukraińskiego prawa i praktyki administracyjnej. Przyjęto nowe ustawy o służbie cywilnej, dostępie do informacji publicznej, ochronie danych oraz, częściowo, decentralizacji administracji publicznej. Poza kolejnymi reformami organizacyjnymi zakończenie wysiłków decentralizacyjnych wymaga jednak dokonania znacznych zmian w ukraińskiej konstytucji. Model takiej reformy administracyjnej jest nadal omawiany, a pod uwagę bierze się głównie model francuski i polski. Jednocześnie dopracowywana jest kluczowa ustawa regulująca działalność administracji publicznej – kodeks postępowania administracyjnego, który może zostać przyjęty do końca bieżącego roku. 

Słowa kluczowe: public administration, convergence, good governance, decentralisation, administrative procedure / administracja publiczna, konwergencja, dobre rządzenie, decentralizacja, postępowanie administracyjne
References

Act of 13 January 2011 on access to public information, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2011, no 10.

Act of 18 March 2004 on the state programme for the adaptation of  Ukrainian legislation to the legislation of the European Union, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2004, no 15.

Act of 10 December 2015 on the state service, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2016, no 3.

Act of 6 September 2012 on administrative services, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2012, no 76.

Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Official Journal of the European Union, 2014, L 161, p. 1–2135.

Case Vyerentsov v. Ukraine of the European Court on Human Rights of 11 April, 2013,   https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118393%22]} (accessed 21.9.2018).

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), Official Journal of the European Communities, C 364, p. 1–22.

Code de relations entre le public et ladministration.Version consolidée au 6 at 2018,  http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350 (accessed 29.8.2018).

Code of administrative justice (proceedings) of Ukraine of 7 July 2005, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2005, no 32.

Decree of the President of Ukraine of 22 July 1998 on measures for the implementation of the concept of the administrative reform in Ukraine, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 1999, no  21.

Decree of the President of Ukraine of 5 March 2004 on the concept for the adaptation of the state service to the European Unions standards, Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, 2004, no  10.

European Parliament Resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union (2012/2024(INL)).

European Parliament Resolution of 9 June 2016 for an open, efficient and independen European Union administration (2016/2610(RSP)), http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/
de
finitif/2013/0115/0004/P7_TA(2013)0004_2 (accessed 29.8.2018).

Matei L., Matei A., Zanoschi D.-C., Stoian O. Comparative Studies on the Administrative Convergence Revealed by national Strategies of Administrative Reform in Some South-Eastern European States, http://www.balcannet.eu/materiale/researchreportNSPSPA.pdf (accessed 29.8.2018).

Recommendation CM/Rec(2007)7 of 20 June 2007 of the Committee of Ministers to member states on good administration, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site (accessed 29.8.2018).

ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, Hofmann H., Schneider J. P.,  Ziller J. (eds.), http://www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_ Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf  (accessed 29.8.2018).

SIGMA Baseline measurement report The Principles of Public Administration. Ukraine, June 2018, http://www.association4u.com.ua/index.php/en/2-uncategorised/248-sigma-baseline-measurement-report-principles-of-public-administration-2018 (accessed 30.9.2018).

Widdershoven R., Developing Administrative Law in Europe: Natural Convergence or Imposed Uniformity?, Review of European Administrative Law 2014, vol. 7, no 2.

Zonca E., Circulation of legal models and transplants, in: Administrative Law in Balkans, R. Scarciglia (ed.), Trieste 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.