Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Angela Król

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu omówiona została istota, cel i przedmiot europejskiego nakazu dochodzeniowego, poruszono również zagadnienia związane z wydaniem nakazu oraz jego przekazaniem państwu wykonującemu. W artykule przedstawiono genezę tego instrumentu oraz porównanie do dotychczasowych uregulowań dotyczących współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej w zakresie transgranicznego gromadzenia materiału dowodowego. Autorka poświęciła także uwagę problemom praktycznym związanym z wydaniem europejskiego nakazu dochodzeniowego w toku postępowania przygotowawczego.

European Investigation Order as a Comprehensive Instrument of Cooperation in Criminal Matters in the European Union

ABSTRACT

This article discusses the essence, objective and object of the European Investigation Order (EIO). The author also focuses on the EIO issuance and how the Order is transferred to the executing state. The article discusses the origins of the instrument and compares it with previous regulations concerning cooperation in criminal matters in the European Union as regards transborder collection of evidence. The author also focuses on practical issues related to the EIO issuance in the course of preliminary proceedings. 

Słowa kluczowe: europejski nakaz dochodzeniowy, postępowanie przygotowawcze, transgraniczne gromadzenie dowodów / European Investigation Order, preliminary proceedings, transborder collection of evidence
References

Augustyniak B., Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, LEX nr 10834.

Buczma S.R., Kierzynka R., Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Gajda A., Polityka bezpieczstwa wewtrznego Unii Europejskiej, Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 3.

Janicz M. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX nr 10800.

Kawka I., Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczstwa wewtrznego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica VII. Bezpieczeństwo wewnętrzne pstwa 2012, nr 119.

Krzysztofiuk G., Europejski Nakaz Dochodzeniowy, LEX nr 277538.

Kusak M., Dowody zagraniczne. Dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami, LEX nr 347301.

Kusak M., Europejski nakaz dochodzeniowy przom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 4.

Kusak M., Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce, LEX nr 335832.

Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków mdzynarodowych, J. Gemra (red.), Warszawa 2013.

Rams M., Specyfika wyadni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, LEX nr 296400.

Akty prawne i dokumenty urzędowe

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 13.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202.

Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.

Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, Dz.Urz. WE z 2000 r. L 239, s. 19, ze zm.

Konwencja o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Dz.U. z 1998 r. Nr 141, poz. 913 ze zm.

Konwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z 2000 r. L 197, s. 3, ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, Dz.Urz. UE L 280, s. 1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym, Dz.Urz. UE L 142, s. 1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności, Dz.Urz. UE L 294, s. 1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, Dz.Urz. UE L 130, s. 1, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/95 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia niektórych aktów w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, Dz.Urz. UE L 26, s. 9.

Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (2002/465/WSiSW), Dz.Urz. UE L 162, s. 1.

Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wy- konania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych, Dz.Urz. UE L 196, s. 45.

Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych, Dz.Urz. UE L 350, s. 72.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli, COM (2009) 262 wersja ostateczna, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0262.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1958 ze zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karne- go oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 201.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 15–16 października 1999 r. w Tampere, Konkluzje Prezydencji, https://www.consilium.europa.eu/media/21059/tam- pere-european-council-presidency-conclusions.pdf.

Program działań na rzecz wdrożenia zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych, Dz.Urz. UE z 2001 r. C 12.

Program Haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z 2005 r. C 53, s. 1.

Procedura 2010/0817/COD przyjęcia dyrektywy nr 2014/41/UE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:32014L0041.

Stanowisko Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej z dnia 16 marca 2018 r., PK V WM 520.3.208.

Zielona Księga z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie wzajemnego udostępniania przez państwa członkowskie materiału dowodowego w sprawach karnych oraz zapewnienia jego dopuszczalności, KOM (2009) 624 wersja ostateczna, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2009: 0624: FIN:PL:PDF.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.