Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny

Igor Ksenicz

Abstrakt

Artykuł przedstawia wątpliwości prawne związane z funkcjonowaniem aparatu pomocniczego sejmików województw – kancelarii i biur sejmików, okazuje się bowiem, że praktyki polskich regionów w tym zakresie nie zawsze są zgodne z ustawą o samorządzie województwa. Co więcej, niejasne regulacje dotyczące zwierzchnictwa nad kancelariami sejmików mogą skutkować zachwianiem równowagi między organami uchwałodawczymi a wykonawczymi samorządów województw. Podstawę analizy prawno-instytucjonalnej stanowią: ustawodawstwo, orzecznictwo oraz literatura przedmiotu, a przede wszystkim akty prawa miejscowego i kierownictwa wewnętrznego – statuty województw oraz regulaminy organizacyjne urzędów marszałkowskich. Autor przedstawia w zakończeniu postulaty de lege ferenda.

Subsidiary Bodies of Regional Assemblies in Poland: Their Legal and Institutional Status

ABSTRACT

The article presents legal questions related to the work of subsidiary bodies of Polish regional assemblies, i.e. their chancelleries or offices. It seems that practices of Polish regional authorities in this regard are not always in line with the the Regional Government Act. Moreover, unclear regulations concerning the supervision of chancelleries may cause an imbalance between legislative and executive bodies of regional government. The legal and institutional analysis is based on legal acts, jurisdiction, literature on the subject and, most importantly, local and internal administration acts: statutes of regions and organisational regulations of regional administrations (offices of the marshal). In conclusion, the author presents some legislative recommendations.

Słowa kluczowe: sejmik województwa, kancelaria sejmiku, przewodniczący sejmiku, marszałek województwa / regional assembly, chancellery of the regional assembly, president of the regional assembly, marshal of the region
References

Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wyadnia przepisów prawnych, wzory uchw i schematy dziań, LEX 2014.

Lewandowski T., Urząd gminy, starostwo, urząd marszkowski jako jednostka obsługująca organy j.s.t., LEX 2012.

Szewc A., Ustawa o samorządzie wojedztwa. Komentarz, LEX 2008.

Ustawa o samorządzie wojedztwa. Komentarz, B. Dolnicki (red.), LEX 2012.

Akty prawne i dokumenty

Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa,  tekst  jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zm.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania nie- których organów publicznych, Dz.U. poz. 130 ze zm.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm., poz.32.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk nr 2001 Sejmu VIII kadencji z 10 listopada 2017 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/07868D7E8E38658BC12581D7004FA309/%24File/2001.pdf.

Do druku nr 2001 opinia ZWRP, ZPP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 27 listopada 2017  r.,  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/137322B4C7517481C12581E-7004AA4A6/%24File/2001-002.pdf.

Do druku nr 2001 opinia ZWRP woj. śwtokrzyskie, woj. łódzkie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30 listopada 2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ druk.xsp?documentId=21DFB7FF1B1F2C91C12581E80047F414.

Do druku nr 2001 opinia UMP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30listopada 2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=7502189EF6 2017 r., http://www.sejm.gov.C85595C12581EC0037FB70.

Do druku nr 2001 opinia ZGWRP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 5 grudnia 2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=22B39E82EA8DD5BDC12581EF003A49C6.

Statut Kancelarii Sejmu, załącznik do zarządzenia nr 6 Marszałka Sejmu z dnia 21 marca 2002 r., http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/KS_statut.

Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., II OSK 1636/09, CBOSA.

Orzecznictwo

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 czerwca 2009 r., III SA/Lu 244/09, CBOSA. Wyrok WSA w Opolu z dnia 11 września 2013 r., I SA/Op 525/13,LEX nr 1373273. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2015 r.,V SA/Wa 1264/15, LEX nr 2030812.

Statuty województw

Uchwała nr XLIX/850/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego

2010 r. w sprawie przycia Statutu Województwa Dolnośląskiego, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 47, poz. 693.

Statut Województwa Kujawsko-Pomorskiego, załącznik do obwieszczenia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008r., tekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 158, poz. 2465, ze zm.

Statut Województwa Lubelskiego, załącznik do obwieszczenia Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 września 2013 r., Dz.Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4029.

Statut Województwa Lubuskiego, załącznik do uchwały nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r., Dz.Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1992.

Statut Województwa Łódzkiego, załącznik do uchwały nr XXX/775/08  Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r., Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2704.

Statut Województwa Mopolskiego, załącznik do obwieszczenia Sejmiku  Województwa Mopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Mopolskiego, Dz.Urz. Woj. Mopolskiego poz. 5483.

Statut Województwa Mazowieckiego, załącznik do uchwały nr 145/09  Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r., Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 144, poz. 4385.

Uchwała nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego, załącznik do obwieszczenia Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r.,t  ekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz. 2201.

Statut Województwa Podkarpackiego, załącznik do uchwały nr X/103/99Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września1999 r., Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 28, poz. 1247 ze zm.

Statut Województwa Podlaskiego, załącznik do uchwały nr XIV/131/04Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r., Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 13, poz. 270 ze zm. Statut Województwa Pomorskiego, załącznik do uchwały nr 270/XXI/2000 z dnia 3 lipca 2000 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego, tekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 39, poz. 905 ze zm.

Uchwała nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego, Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 26, poz. 657 ze zm.

Statut Województwa Śwtokrzyskiego, załącznik do obwieszczenia przewodniczą- cego Sejmiku Województwa Śwtokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r., tekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Śwtokrzyskiego z 2010 r. Nr 70, poz. 520.

Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego, załącznik do obwieszczenia nr XXII/512/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2016 r., Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4971.

Statut Województwa Wielkopolskiego, załącznik nr 1 do obwieszczenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., tekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 431.

Statut Województwa Zachodniopomorskiego, załącznik nr 1 do  obwieszczenia Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2004 r., tekst jedn.: Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 456 ze zm.

Statuty urzędów marszałkowskich

Statut Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,  załącznik do uchwały nr XLVIII/755/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2006 r.

Statut  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mopolskiego,  załącznik do uchwały nr XLVI/601/06 Sejmiku Województwa Mopolskiego z dnia 3 lipca 2006r., Dz. Urz. Woj. Mopolskiego Nr 484, poz. 2961.

Statut Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/49/19/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r.

Regulaminy organizacyjne urzędów marszałkowskich

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośskiego, załącznik do uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośskiego z dnia 2 lutego 2015 r. ze zm.

Regulamin  organizacyjny  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, załącznik do uchwały 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. ze zm.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Lubelskiego w Lublinie, tekst jedn.: załącznik do uchwały nr  CCVII/4115/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Lubuskiego w Zielonej Górze, załącznik do uchwały nr 161/2142/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. ze zm.

Regulamin  organizacyjny  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego,załącznik do uchwały nr 240/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2017 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mopolskiego, załącznik do uchwały nr 444/16 Zarządu Województwa  Mopolskiego z dnia 24 marca 2016 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tekst jedn.: załącznik do uchwały nr  1680/105/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015 r. ze zm.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego, załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr2601/2016 z dnia 13 września 2016 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego w Rzeszowie, załącznik do uchwały nr 262/6420/13Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. ze zm.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podlaskiego w Biymstoku, załącznik do uchwały nr 181/2362/2016Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 148/209/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 lutego2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Regulamin  organizacyjny  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Śląskiego przyjęty uchwałą nr 1813/214/V/2017 Zarządu Województwa Śskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śwtokrzyskiego w Kielcach, załącznik do uchwały nr 841/11 Zarządu  Województwa Śwtokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, załącznik do uchwały nr 14/161/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu, załącznik do uchwały nr 828/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. ze zm.

Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przyjęty uchwałą nr 1935/15Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., tekst jedn. ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.