Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej

Inga Kawka,

Łukasz Kozera

Abstrakt

Artykuł dotyczy ustawodawstwa regulującego ubieganie się przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej (z państw trzecich) o zezwolenie na wykonywanie pracy w Polsce. Jego celem jest ustalenie, czy zadania, które postawił przed sobą ustawodawca, tj. ujednolicenie i uproszczenie przepisów oraz usprawnienie wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę zarobkową, zostały zrealizowane. W związku z tym opisano ułatwienia, ale i administracyjno-prawne bariery, na jakie napotykają cudzoziemcy z państw trzecich, którzy chcą pracować w Polsce. Przeanalizowano m.in. procedury uzyskiwania przez cudzoziemców z państw trzecich jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Legal Aspects of Employment of Foreign Nationals from Non-EU Countries in Poland

ABSTRACT

The article concerns legislation regulating the application by foreigners from countries outside of the European Union (third countries) for the work permit in Poland. The aim is to establish whether the objectives set by the legislator, i.e. legislative harmonisation and simplification as well making the process of issuing permits for remunerated work to foreigners, have been attained. Consequently, this study defines facilitations yet mainly administrative-legal obstacles faced by non-EU foreign nationals wishing to work in Poland. The article features an analysis of, inter alia, procedures for obtaining by non-EU foreigners a single stay and work permit, a temporary stay permit related to seasonal work as well as temporary stay permit related to economic operation.

Słowa kluczowe: dostęp do zatrudnienia, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt i pracę / access to employment, foreigners, stay and work permit
References

Barometr zawodów 2018, https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf.

Business Centre Club, Brak rąk do pracy usmy bariery w zatrudnianiu cudzoziemców, Warszawa 2017, http://www.lubelskie.pl/file/2017/12/Za%C5%82.-Nr-4d.-Usu%C5%84my-barier y-w-zatrudnianiu-cudzoziemc%C3%B3w-BCC.pdf.

Business Centre Club, Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy, https://www.bcc.org.pl/wp-content/uploads/zatrudnianie-cudzoziemcow-a-sytuacja-na-polskim-rynku-pracy-22-03-2018.pdf.

Dąbrowski P., Duszczyk M., Wprowadzenie [w:] Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2012.

Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Specznej, Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce, https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zatrudnienie-obywateli-panstw-trzecich-w-polsce.

ówny Urząd Statystyczny, Popyt na pracę w I kwartale 2018 roku, https://stat. gov.pl/ obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,2,29.html.

ówny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-specznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf.

Karakała A., Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego statusu [w:] Prawo administracyjne materialne, Z. Duniewska, B. Jaworska- Dębska, M. Stahl (red.), Warszawa 2014.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Specznej, Departament Rynku Pracy, Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2018.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Specznej, Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r., https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/.

Pstwowa Inspekcja Pracy, Sprawozdanie z dzialności państwowej Inspekcji Pracy w 2018 roku, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/211637/Sprawozdanie%202018%20r.

Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A., Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy aspekty popytowe i strukturalne, Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, vol. C.

Popyt na pracę w I kwartale 2019 roku, ówny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2019-roku,2,33.html.

Samoraj B., Rynek pracy a cudzoziemcy w Polsce. Garść refleksji [w:] Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, A. Rączaszek (red.), Katowice 2008.

Szczepaniak M., Cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup [w:] Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, E. Ostaszewska-Żuk (red.), Warszawa 2016.

Szczudło A., Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?, https://www.prawowmodzie.pl/jak-zatrudnic-cudzoziemca-z-unii-europejskiej/.

Trzeciakowski R., Wąsowska K., Analiza 7/2018: Potrzebujemy imigrantów. Jak zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce?, lipiec 2018, https://for.org.pl/pl/a/6100,analiza-7/2018-potrzebujmy- imigrantow-jak-zatrzymac-ukrainskich-pracownikow-w-polsce.

Akty prawne

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 47.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 ze zm.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli pstw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 293 ze zm.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 ze zm.