Rocznik Administracji Publicznej,2020 (6)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Rok wydania: 2020

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Słowa kluczowe: inwestycja drogowa, wywłaszczenie, zwrot nieruchomości drogowych, droga publiczna / road investment, expropriation, return of road property, public road, dziecko, dziecko niepełnosprawne, prawo, niepełnosprawność, pomoc społeczna, wsparcie społeczne / child, disabled child, law, disability, social assistance, welfare system, social support, hazard, dysfunkcyjne korzystanie z Internetu, uzależnienie dziecka, uzależnienie od gier komputerowych, czyn zabroniony / gamble, dysfunctional online activity, child`s dependency, gaming disorder, prohibited act, dyskryminacja w dostępie do edukacji, dyskryminacja dzieci romskich, pochodzenie etniczne, segregacja szkolna i klasowa, szkoły specjalne / discrimination in access to education, discrimination of Roma children, ethnic origin, school and class segregation, special schools, małoletni, dyskryminacja, konflikt, mediacja / child, minor, discrimination, conflict, mediation, stereotype, prejudice, consequences of discrimination, discrimination at school, municipality, municipal council, local government, participation, administrative division, reform, Pomoc społeczna, prawo pomocy społecznej, opieka wytchnieniowa, samorząd terytorialny / social welfare, social welfare law, respite care, budżet, partycypacja, społeczność lokalna, zarządzanie lokalne, projekty miejskie, inwestycje lokalne / budget, local community, local and municipal management, local investment projects, społeczeństwo obywatelskie, aktywność obywatelska, dobro publiczne, trzeci sektor, sprawy publiczne / civil society, civil activity, public weal, community sector, public affairs, polityka, Rosja, Czeczenia, FSB, terroryzm / politics, Russia, Chechnya, terrorism, transformacja, filaryzacja, defilaryzacja / transformation, phylarisation, defilarization, gospodarka obiegu zamkniętego, jakość życia, pomiar, gospodarstwo domowe / circular economy, quality of life, measurement, household, bezpieczeństwo ekologiczne, inteligentne oświetlenie, polutanty, światło / ecological security, intelligent lighting, pollutants, light, administracja publiczna, kryzys, pandemia / public administration, crisis, pandemic, COVID-19, obostrzenia, sankcje, wybory prezydenckie 2020, sytuacja prawna / COVID-19, restrictions, sanctions, presidential election 2020, legal situation, organizacja międzynarodowa, członkostwo, państwo / international organisation, membership, state

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Zwrot nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów szczególnych – zarys problemu

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 7-25
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.001.12895

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 26-46
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.002.12896

Prawo małoletnich do wolności od hazardu, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 47-75
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.003.12897

Dyskryminacja dziecka w dostępie do edukacji ze względu na pochodzenie etniczne na przykładzie mniejszości romskiej w wybranych państwach

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 76-94
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.004.12898

Społeczno-prawna sytuacja dziecka w Polsce w XXI w. – formy dyskryminacji małoletnich i sposoby rozwiązywania konfliktów z ich udziałem

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 95-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.005.12899

Dyskryminacja w szkole i jej konsekwencje w sferze psychospołecznego funkcjonowania jednostki

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 112-127
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.006.12900

Administracyjne prawo ustrojowe

The Municipal Council in the Polish Local Government Structure: Selected Aspects

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 128-143
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 110.4467/24497800RAP.20.007.12901

Opieka wytchnieniowa jako nowe zadanie dla organów samorządu terytorialnego – przegląd dotychczasowej praktyki prawnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 144-161
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.008.12902

Funkcjonowanie i wyzwania władz lokalnych związane z budżetem partycypacyjnym w Polsce na przykładzie największych miast

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 162-176
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.009.12903

Nauki o polityce i administracji

Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku i jego obecna kondycja

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 177-202
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.010.12904

Kulisy rosyjskiej polityki wobec Republiki Czeczenii i jej konsekwencje

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 203-224
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.011.12905

Transformacja społeczna i polityczna w Niderlandach w latach 1967–1971

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 225-236
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.012.12906

Zarządzanie i ekonomia w administracji publicznej

Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 237-253
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.013.12907

Zanieczyszczenie świetlne. Zagrożenia i sposoby jego ograniczania

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 254-266
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.014.12908

Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 267-281
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.015.12909

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo. Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji prawnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 282-299
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.016.12910

Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej – studium prawnomiędzynarodowe

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 300-319
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.017.12911

Zapowiedzi i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 320-321
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.018.12912

Dyskryminacja dziecka dyskryminacją na całe życie? Sprawozdanie z konferencji naukowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 322-324
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.019.12913

Informacja o projekcie pt. „Protection of Fundamental Rights in the European Union”, realizowanego w ramach Programu Jean Monnet Module, Erasmus+” (2020–2023)

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 325-327
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.020.12914