Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej – studium prawnomiędzynarodowe

Sabina Kubas

Abstrakt
Other than Membership Statuses of Participation in International Organisations
 
Today, the status of international organisations no longer raises much controversy and is so deeply rooted that their activities are often the subject of separate analyses, included in the framework of the law of international organisations as an independent scientific discipline. With their tasks they even enter areas previously reserved only for states. Common tasks for a given international organisation are implemented once membership status is obtained. This status may be full, and therefore based on the full rights and obligations of a given entity. It may also be incomplete, and thus somewhat limited, where these rights are not vested in that entity as a whole but still give the opportunity to cooperate with an international organization and implement its statutory objectives.
Słowa kluczowe: organizacja międzynarodowa, członkostwo, państwo / international organisation, membership, state
References
Alejziak W., Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, w: A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Szczecin – Kopenhaga, 2005.
 
Białorucki B., Polska w GATT i WTO, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 2.
 
Blokker N., Heukels T., Historical and Origins and Institutional Challenges, w: T. Heukels, N. Blokker, M. Brus (red.), The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis, The Hague – London – Boston 1998.
 
Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 
Bozo F., La France et l’Otan. De la guerre froide au nouvel ordre européen, Paris 1991.
 
Choi S. H., Status, Rights and Duties of Observers for Non-Member States of the United Nations, „The Korean Journal of Comparative Law” 1991, vol. 19.
 
Czarny W., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna, metody pracy, osiągnięcia i aktualne zadania, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2008, nr 21.
 
Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2000.
 
Dzikowska-Zawirska J., Zasady polityki handlowej zawarte w statucie GATT a warunki uczestnictwa Polski, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, nr 8.
 
Frankowska M., Wypowiedzenie umowy międzynarodowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1976.
 
Gizicki W., Wprowadzenie, w: W Gizicki (red.), Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Toruń 2012.
 
Grabowska G., Obserwatorzy państw w powszechnych organizacjach międzynarodowych, Warszawa 1978.
 
Kaczanowska I., Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej gwarancjami bezpieczeństwa Polski, Łódź 2006.
 
Kiryluk H., Współpraca międzynarodowa w turystyce, „Economics and Management” 2004, nr 4.
 
Kruszka M., Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu, „Ekonomia” 2004, nr 12.
 
Kukułka J., Problemy kształtowania się wspólnot międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 1985, nr 5.
 
Kuryłowicz-Rodzoch A., Parzymies S., Unia Zachodnioeuropejska, w: S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy, Warszawa 2000.
 
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
 
Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011.
 
Madej M., Unia Zachodnioeuropejska (UZE) – sukces czy porażka?, „Świat Idei i Polityki” 2012, T. 11.
 
Marcinko M., Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu europejskiego bezpieczeństwa i zbiorowej obrony, w: G. Grabowska, B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz – Katowice 2014.
 
Markiewicz J., Pojęcie i charakter bezpieczeństwa morskiego, Obronność, „Zeszyty Naukowe” 2014, nr 1(9).
 
Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.
 
Michałek J. J., Międzynarodowa polityka handlowa w ramach GATT, Warszawa 1989.
 
Michałowska G., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, w: S. Parzymies, I. Popiuk – Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.
 
Mik C., Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, t. I, Warszawa 2019.
 
Morawiecki W., Funkcje organizacji międzynarodowej, Warszawa 1971.
 
Mower A. G., Jr., Observer Countries: Quasi Members of the United States, vol. 20, Cambridge 1966.
 
Orgelbranda S., Encyklopedia powszechna, Warszawa 1861.
 
Parzymies S., Zmiana czy kontynuacja? Polityka zagraniczna Francji Sarkozy’ego, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 3.
 
Pawlak E., Malkowski A., Przegląd organizacji międzynarodowych, Szczecin 2006.
 
Pietraś M., Państwo w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, w: M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski (red.), Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018.
 
Popiuk-Rysińska I., Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki, w: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.) Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.
 
Schermers H. G., Blokker N. M., International Institutional Law, The Hague 1995.
 
Schneider C. J., Urpelainen J., Accession Rules for International Institutions: A Legitimacy-Efficacy Trade-off?, Journal of Conflict Resolution 2012, nr 56.
 
Skrzypczyńska J., Polska w GATT/WTO, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1..
 
Sybesma-Knol N., The Continuing Relevance of the Participation of Observers in the Work of the United Nations, w: K. Wellens (red.), International Law, Theory and Practice – Essays in Honour of Eric Suy, The Hague 1998.
 
Szymczak M., Szkiłądź H., Bik S., Szkiłądź C., Chociłowska H., Krajewska M., Słownik Języka Polskiego: A – K, T. I, Warszawa 1993.
 
Węclewska M., Polskie dylematy w „czasach aniołów”. Próby budowania bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w latach 1926-1929 a koncepcje polskiej polityki zagranicznej w świetle „gazety warszawskiej”, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica” 2008, nr 82.
 
Zieliński M., Międzynarodowe decyzje administracyjne, Katowice 2011.
 
Zieliński M., Formy udziału Unii Europejskiej w pracach innych organizacji międzynarodowych, w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz – Katowice 2014.
 
Wykaz aktów prawnych
 
Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 roku, w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006.
 
Karta Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 30 kwietnia 1948 roku, w: S. Hubert (red.) Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, T. 3, Warszawa 1973.
 
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej z dnia 22 lipca 1946 roku, Dz.U. z 1948 r., nr 61, poz. 477 ze zm.
 
Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury z dnia 16 listopada 1945 r., w: S. Hubert (red.), Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych. Organizacje wyspecjalizowane ONZ, T. II, Warszawa 1966.
 
Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Morskiej z dnia 6 marca 1946 roku, Dz.U. z 1961 r., nr 14, poz. 74 zał. ze zm.
 
Konwencja Wiedeńska dotycząca reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi o charakterze uniwersalnym z dnia 14 marca 1975 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (red.), Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lublin 2003, s. 121.
 
Opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie warunków przyjęcia państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 28 maja 1948 r., ICJ Reports, 1948, pkt 23.
 
Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) z dnia 15 kwietnia 1994 roku, Dz.U. z 1995 r., nr 98, poz. 483 zał.
 
Rezolucja Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 19 stycznia 1972 r., CP/RES.52 (61/72).
 
Rezolucja Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 23 kwietnia 1971 r., AG/RES.50 (I-O/71).
 
Rezolucja Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 27 czerwca 1984 r., CP/RES.407 (573/84).
 
Rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej z dnia 4 grudnia 2012 r., https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B, (25.10.2018).
 
Rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej z dnia 9 sierpnia 1973 r., https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/763/52/IMG/NR076352.pdf?OpenElement, (15.10.2018).
 
Statut Rady Europy z dnia 5 maja 1949 roku, w: A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, T. II, Lublin 1999.
 
Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej z dnia 14 grudnia 1959 roku, Dz.U. z 1960 r., nr 35, poz. 197.
 
Statut Światowej Organizacji Turystyki z dnia 27 września 1970 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, Statut Światowej Organizacji Turystyki sporządzony w Meksyku w dniu 27 września 1970 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 
Traktat Północnoatlantycki z dnia 4 kwietnia 1949 r., w: A. Przyborowska – Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty Europejskie, T. I, Lublin 2011.
 
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 grudnia 1946 r., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57(I) (25.10.2018).
 
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 30 grudnia 1964 r., https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/210/89/IMG/NR021089.pdf?OpenElement (15.10.2018).
 
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z dnia 30 października 1937 r., Dz. U. UE. L. z 1994 r., nr 336, poz. 20.
 
Karta ASEAN z dnia 15 grudnia 2008 roku, dostępna na stronie: https://asean.org/storage/2012/05/3.-November-2019-The-ASEAN-Charter-27th-Reprint_rev-2711191.pdf (05.05.2020).
 
Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji z dnia 19 października 1953 roku, Dz. U. z 2016 r., poz. 538.
 
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 15 marca 2006 roku, A/RES/60/251.
 
Statut Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z dnia 3 grudnia 1949 roku, dostępny na stronie: https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c39e1.pdf (11.11.2019).