Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia

Elżbieta Szczygieł

Abstrakt
Circularity measurement in Households in the Context of Improving their Life Quality
 
The article presents the issue of measuring circularity in households. The main attention is given to the presentation of available methods of measuring circularity, among others in the whole economy. The main objective of this article is to establish links between the perceptible improvement in the quality of life and the implementation of circular behaviour in households is key in assessing the possibilities of implementing postulates of circular economy in all aspects of the economy. The purpose of this article is to attempt to link the two aforementioned areas as well as to identify potential factors that should be taken into account when measuring. This contribution is the third in a series of articles devoted to circular economy and theoretical in nature.
Słowa kluczowe: gospodarka obiegu zamkniętego, jakość życia, pomiar, gospodarstwo domowe / circular economy, quality of life, measurement, household
References
Beslerováa S., Dzuričková J., Quality of life measurements in EU countries, “Procedia Economics and Finance” 2014, Vol. 12, s. 37–47.
 
Blażak R., Konsument i firma w uwarunkowaniach paradygmatu gospodarki o obiegu zamkniętym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, Nr 501, s. 145–151.
 
Brundtland G. H., Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, 1987.
 
Czikkely M., Oláh J., Lakner Z., Fogarassy C., Popp J., Waste water treatment with adsorptions by mushroom compost: The circular economic valuation concept for material cycles, “International Journal of Engineering Business Management”, 2018, Vol. 10, s. 1–10.
 
Ellen-MacArthur-Foundation, Delivering the Circular Economy a Toolkit for Policymakers, Ellen-MacArthur-Foundation 2015.
 
García-Barragán J.F., Eyckmans J., Rousseau S., Defining and Measuring the Circular Economy: A Mathematical Approach, “Ecological Economics” 2019, Vol. 157 s. 369–372 (https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.12.003).
 
George D.A.R., Chi-ang Lin B., Chen Y., A circular economy model of economic growth, “Environmental Modelling & Software” 2015, Vol. 73, s. 60–63.
 
Huysman S., De Schaepmeester J., Ragaert K., Dewulf J., De Meester S., Performance indicators for a circular economy: A case study on post-industrial plastic waste, “Resources, Conservation and Recycling” 2017, Vol. 120, s. 46–54 (http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.01.013).
 
Kayal B., Abu-Ghunmi D., Abu-Ghunmi L., Archenti A., Nicolescu M., Larkin Ch., Corbet S., An economic index for measuring firm’s circularity: The case of water industry, “Journal of Behavioral and Experimental Finance” 2019, Vol. 21, s. 123–129 (https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.11.007).
 
Kirchherr J., Reike D., Hekkerts M., Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, “Resources, Conservation & Recycling” 2017, Vol. 127, s. 221–232(http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005).
 
Lacy P., Long J., Spindler W., The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, Wyd. The Palgrave Macmillan, London 2020.
 
Migliore M., Talamo C., Paganin G., Strategies for Circular Economy and Cross-sectoral Exchanges for Sustainable Building Products Preventing and Recycling Waste, Wyd. Springer, Cham 2020.
 
Niero M., Kalbar P.P., Coupling material circularity indicators and life cycle based indicators: A proposal to advance the assessment of circular economy strategies at the product level, “Resources, Conservation & Recycling” 2019, Vol. 140, s. 305–312 (https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.002).
 
Owsiński J.W., Tarchalski T., Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, „Współczesne Problemy Zarządzania” 2008, Nr 1, s. 59–96.
 
Paraskevi T., Quality of Life: Definition and Measurement, “Europe’s Journal of Psychology” 2013, Nr 9 (1), s. 150–162 (https://doi.org/10.5964/ejop.v9i1.337).
 
Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Jakość życia przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem kobiet prowadzących działalność gospodarczą, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 2017, Rok 21, nr 3, t. 1, Pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych: dylematy i wyzwania, s. 343–354.
 
Polverinia D., Miretti U., An approach for the techno-economic assessment of circular economy equirements under the Ecodesign Directive, “Resources, Conservation & Recycling” 2019, Vol. 150, Nr 104425 (https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104425).
 
Rabta B., An Economic Order Quantity inventory model for a product with a circular economy indicator, “Computers & Industrial Engineering” 020, Vol. 140, Nr 106215 (https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106215).
 
Rapley M., Quality of Life Research: A Critical Introduction, SAGE Publications, London 2003.
 
Silva F.C., YtoshiShibao F., Kruglianskas I., Barbieri J.C., Almeida Sinisgalli P.A., Circular economy: analysis of the implementation of practices in the Brazilian network, “Revista de Gestão” 2019, Vol. 26, Nr 1, s. 39–60 (http://dx.doi.org/10.1108/REGE-03-2018-0044).
 
Szyguła A., Ekonomiczny pomiar jakości życia gospodarstw domowych w Polsce, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne” 2017, Nr 1, s. 5–19.
 
Talens Peiró L., Polverinib D., Ardentec F., Mathieuxc F., Advances towards circular economy policies in the EU: The new Ecodesign regulation of enterprise servers, “Resources, Conservation & Recycling” 2020, Vol. 154, Nr 104426. (https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104426).
 
Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health” 2011, Nr 46 (1), s. 25–31.
 
Zhijun F., Nailing Y., Putting a circular economy into practice in China, “Sustainability Science” 2007, Vol. 2, s. 95–101 (http://dx.doi.org/10.1007/s11625-006-0018-1).
 
Wolfensberger W., Let’s hang up “quality of life” as a hopeless term, w: D. A. Goode (red.), Quality of life for persons with disabilities: International perspectives and issues, Brookline Books 1994, s. 285–321.
 
Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski” 2007, Nr 1, s. 7–24.
 
Netografia
 
CircularPP, Infografika 2019: Circularity strategies enterprises apply different strategies in relation to design, production and recovery. (on-line: http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2019/07/circ2.jpg)
 
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego.
 
Projekt Deklaracji zasad przewodnich w zakresie zrównoważonego rozwoju, COM(2005) 218 końcowy (dokument on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0218&from=EN)
 
Rada Europejska, A NEW STRATEGIC AGENDA 2019 – 2024, (dokument on--line: https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda--2019-2024-en.pdf)
 
Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P., Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress, 2009 (dokument on-line: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report)
 
THE CIRCULARITY GAP REPORT Closing the Circularity Gap in a 9% World 2019, The Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), 2019. (dokument on-line: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circularity_gap_report_2019.pdf).
 
University of Cambridge, materiał on-line: www.circulareconomytoolkit.org.
 
Strony internetowe
 
https://ec.europa.eu/environment/efe/quality-life_pl
 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/table?lang=en
 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/scoreboard
 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources-old/natural-resources/raw-materials