Opieka wytchnieniowa jako nowe zadanie dla organów samorządu terytorialnego – przegląd dotychczasowej praktyki prawnej

Wojciech Glac

Abstrakt
Respite Care as a New Task for Local Government Bodies: A Review of the Legal Practice to Date
 
Respite care, also known as relieving care, is a form of supporting families of people with disabilities that require constant care, especially at home. The purpose of this type of support is to temporarily relieve the family or informal caregivers from the need to perform caring activities, which are then taken over by a specialized entity. It seems to be primarily an instrument of social assistance, and not, as it is sometimes misinter preted, of the healthcare system. The aim of this study is to analyse the current legal status regarding respite care, its place in the legal order and the support system for people with disabilities and their families. First of all, it is based on analysis of the literature as the main research method used. The article analyses the solutions adopted, among others, in the Act on the Solidarity Fund and Programmes titled Respite Care.
Słowa kluczowe: Pomoc społeczna, prawo pomocy społecznej, opieka wytchnieniowa, samorząd terytorialny / social welfare, social welfare law, respite care, local government
References
Borski M., „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami, Roczniki Administracji i Prawa nr XIX(2), s. 151–167.
 
Druk nr 2848, Rządowy projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2848 (21.07.2020).
 
Druk nr 3524, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3524 (22.07.2020).
 
https://mhd.org.pl/centrum-opieki-wyreczajacej/ (20.07.2020).
 
https://www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide/support-and-benefits-for-carers/carer-breaks-and-respite-care/ (20.07.2020).
 
Nawrocki K., Glac W., Zdebska E., Opieka wyręczająca nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi, Kraków 2019.
 
Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019, (20.07.2020).
 
Respite Care in Canada. Canadian Healthcare Association, Ottawa 2012. https://www.healthcarecan.ca/wpcontent/themes/camyno/assets/document/PolicyDocs/2012/External/EN/RespiteCare_EN.pdf (23.09.2020).
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.454.2019 Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r.: Nr X/96/19 w sprawie ustanowienia lokalnego programu gminy Miasto Puławy „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 oraz Nr X/97/19 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu gminy Miasto Puławy „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, Legalis.
 
Pismo z dnia 7 października 2019 r. Zwolnienie z PIT dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.404.2019.1.KO.
https://www.facebook.com/NieSamodzielni/ (20.07.2020).
 
Ustawa o pomocy społecznej w brzmieniu z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690).
 
Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2192).
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).
 
Uchwała Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2019r.: Nr IX/90/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Józefów nad Wisłą Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 oraz Nr IX/91/2019 w sprawie: warunków uzyskania pomocy z Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz ustalenia odpłatności za 1 godzinę usługi opieki wytchnieniowej. Legalis.
 
Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2016r., sygn. I OSK 614/16, Legalis.