Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego

Elżbieta A. Maj,

Natalia Maj

Abstrakt
Families with Disabled Childreninthe Welfare and Social SupportSystem
 
The research problem discussed in the article concerns the legal protection family with disabled children in the welfare and social support system. Due to the nature of the subject, the analysed has covered selected national acts mainly in the area of the welfare system in general terms. The presented conclusions are based on the resultsof the analyticalstudies of selected acts, such as:the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, the Charter of the Rights of the Disabled Persons of 1 August 1997, the Social Welfare Act of 12 March 2004, the Act on family benefits of 28 November 2003, the Mental Health Protection Act of 19 August 1994, Act of 27 August 1997 on the vocational and social rehabilitation and employment of people with disabilities and others.
Słowa kluczowe: dziecko, dziecko niepełnosprawne, prawo, niepełnosprawność, pomoc społeczna, wsparcie społeczne / child, disabled child, law, disability, social assistance, welfare system, social support
References
Balcerzak-Paradowska B. Znaczenie rodziny dla jakości życia osoby niepełnosprawnej, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, L. Frąckiewicz (red.), Warszawa 2008.
 
Bułajewski S., M. Dąbrowski, Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, w: Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chmaj (red.), Warszawa 2006.
 
Fajfer-Kruczek I., Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego w: „Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” 2014/1, tom 18.
 
Jasudowicz T., Prawo do godnego poziomu życia i zabezpieczenia społecznego, w: Prawa człowieka i ich ochrona, B. Gronowska et al. (red.), Toruń 2005.
 
Lansdown G., It is our World too!, Warszawa 2002.
 
Maj E. Osoby niepełnosprawne w Polsce – wykluczone, równe czy uprzywilejowane, w: J. Rottermund, K. Czupryna (red.), Niepełnosprawność niejedno ma imię, Bielsko-Biała 2013.
 
Maj E.A., Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historycznoprawnym i współczesnym, Bielsko-Biała 2017.
 
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 
Nitecki S., Pomoc społeczna, Wrocław 2012.
 
Nitecki S., Świadczenia rodzinne, Wrocław 2009.
 
Nowakowska L., Szanse edukacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, B. Skrętowicz i M. Komorska (red.), Lublin 2008.
 
Sendecka E. et al., Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, „Neurologia Dziecięca, 2010/19 Nr 37.
 
Sierpowska I., Kogut A., Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wrocław 2010.
 
Smuda I., Pomoc osobom niepełnosprawnym w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, w: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, B. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red.), Kraków 2008.
 
Stadniczeńko S.L., Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka i obywatela, w: Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), S.L. Stadniczeńko (red.), Warszawa 2015.
 
Źródła normatywne
 
Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r., Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
 
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526.
 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r., DZ. Urz. UE C 83.
 
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1169.
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r., poz. 2086.
 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.
 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 685.
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.
 
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.
 
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 41.
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 111.
 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.
 
Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.
 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277.
 
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842.
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 821.
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 926.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, Dz. U. z 2007 Nr 230, poz. 1694.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r., poz. 1358.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstaw ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, Dz. U. z 2018 r., poz. 1497.
 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (uchwała Sejmu RP) z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475).