Recenzja monografii Grzegorza Krawca, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 321

Agata Nodżak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.