Status strony postępowania administracyjnego w przedmiocie ekshumacji. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 573/19

Agnieszka Anna Kania

Abstrakt

Przedkładane opracowanie zawiera uwagi krytyczne do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., wydanego do sygn. akt III SA/Kr 573/19, w którym sąd rozstrzygał o dopuszczalności przyznania statusu strony postępowania osobie spowinowaconej ze zmarłym w dalszym stopniu pokrewieństwa, niż to wynika z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy cmentarnej.

Status of the Administrative Exhumation Proceedings’ Party. The Critical Commentary to the Judgement of the Provincial Administrative Court in Cracow of October 9, 2019, ref. nr III SA/Kr 573/19

Presented research article contain some critical point of views to judgement of the Polish Administrative Court form 9 September 2019 nr III SA/Kr 573/19. The judge’s verdict decided about possibility to admit spouse’s relatives as a suitor’s right of action in administrative proceedings in comparison of the literally sound art. 10 abs. 1 p. 5 Cemetery Act.

Słowa kluczowe: ekshumacja, prawo do pochowania, strona postępowania administracyjnego, dysponowanie grobem, exhumation, right to burial, active card in administrative proceedings, possess the grave
References

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarz, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2019 r., III CSK 267/17, dostęp: LEX nr 2684205.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2010 r., I CSK 66/10, dostęp: LEX nr 738085.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1972 r., II CR 353/72, dostęp: LEX nr 1519.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 czerwca 2019 r., I CSK 779/18, dostęp: Legalis nr 1947723.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2019 r., I ACa 483/18, dostęp: Legalis nr 2257291.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2018 r., I ACa 1507/17, dostęp: Legalis nr 1829211.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2017 r., I ACa 195/17, dostęp: LEX nr 2369668.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2015 r., I ACa 749/14, dostęp: LEX nr 1661129.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020 r., IX Ca 1427/19, dostęp: LEX nr 2817672.

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 3 października 2013 r., I C 732/12, dostęp: Legalis nr 1532773.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r., II OSK 621/20, dostęp: Legalis nr 2512279.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., II OSK 370/11, LEX nr 1219144.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2020 r., II SA/Po 619/19, dostęp: Legalis nr 2281665.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 marca 2010 r., II SA/Ol 70/10, dostęp: LEX nr570280.

Buchalska J., Dobra osobiste osób fizycznych [w:] Dobra osobiste i ich ochrona, M. Romańska (red.), dostęp: Legalis.

Darmorost E., Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, Warszawa 2014.

Drembkowski P., Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, Warszawa 2018.

Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2017.

Kania A., Administracyjnoprawna konstrukcja prawa do pochówku a niemajątkowe prawo do grobu [w:] Memento mori wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych, A. Krzpiet, S. Medoń (red.), Poznań 2021.

Łaszczyca G., Negatywne źródła interesu prawnego jako elementu pojęcia strony ogólnego postępowania administracyjnego [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Warszawa 2019.

Mazurkiewicz J., Non omnis moriar: ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010.

Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2017, dostęp: Legalis.

Niewęgłowski A., Tylec G., Postępowanie administracyjne – cmentarze i chowanie zmarłych – ekshumacja – zgoda osób najbliższych – prawo osobiste. Glosa do wyroku z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1201/09, dostęp: LEX.

Nitecki S., Rodzina jako podmiot prawa administracyjnego [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Warszawa 2019.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999.