Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

Radosław Radosławski

Abstrakt

Wielojęzyczność jest kluczową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Zasada jednakowej autentyczności wszystkich wersji językowych prawa UE stanowi istotny element wielojęzyczności. Zasada ta ma charakter formalny, w praktyce mogą pojawić się rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi. Rozbieżności te mogą skutkować problemami interpretacyjnymi, których rozstrzygnięcie będzie wymagało zainicjowania przez sąd krajowy procedury prejudycjalnej.

Inconsistency of the Language Versions of an Act of EU Law as a Basis for Making a Preliminary Reference

Multilingualism is a core principle of the European Union’s functioning. The principle of equal authenticity of all language versions of the EU law forms part of the essence of the multilingualism. This principle is of a formal nature, in practice divergences between the language versions may become apparent. Said divergences could give rise to interpretative problems, whose solution will require initiating of the preliminary-ruling proceedings by a national court.

Słowa kluczowe: odesłanie prejudycjalne, wielojęzyczność, prawo do jednojęzyczności, język prawny, wykładnia porównawcza, request for a preliminary ruling, multilingualism, right to unilingualism, legal language, comparative interpretation
References

Biel Ł., Lost in the Eurofog: the textual fit of translated law, Frankfurt 2014.

Doczekalska A., Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji, Warszawa 2021.

Doczekalska A., Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?, „Comparative Legilinguistics” 2014, nr 20.

Miąsik D., Instytucja pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości w praktyce Sądu Najwyższego RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, zeszyt 1.

Muszyński M., Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 7–8.

Paluszek K., The equal authenticity of official language versions of European legislation in light of their consideration by the Court of Justice of the European Union, „Comparative Legilinguistics” 2014, nr 18.

Sadomski J., Pytania prejudycjalne polskich sądów powszechnych, „Prawo w Działaniu” 2014, nr 20.

Šarćevič S., New Approach to Legal Translation, The Hague-London-Boston 1997.

Szponar-Seroka J., Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2017, nr 33.