Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie

Grzegorz Karwatowicz

Abstrakt

Sąd krajowy (WSA w Warszawie) posiadał wątpliwość w zakresie wykładni pojęcia nieprawidłowości zdefiniowanego w art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006. Powyższa wątpliwość stała się przyczyną wystąpienia do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym. Trybunał w wydanym wyroku określił przesłankę, na podstawie której należy odróżnić naruszenie powodujące ryzyko wystąpienia szkody w budżecie UE od naruszenia formalnego, które nie posiada jakiegokolwiek negatywnego wpływu na budżet UE. Dodatkowo Trybunał odniósł się do kwestii ustalenia wartości korekty finansowej, mimo iż sąd zadający pytanie prejudycjalne nie posiadał wątpliwości w tym zakresie. Trybunał podkreślił, iż korekta finansowa w każdym przypadku powinna być proporcjonalna. W sytuacjach, gdy wartość korekty finansowej ustalana jest na podstawie ryczałtowego taryfikatora, należy zweryfikować, czy taka korekta będzie proporcjonalna oraz, czy występują w sprawie okoliczności pozwalające na obniżenie lub podwyższenie korekty w stosunku do przyjętego ryczałtowego wskaźnika.

Interpretation of the Definition of Legal Irregularity in the Judgment of the Court in Case C-406/14 - a Preliminary Question from the WSA in Warsaw

The domestic court (WSA in Warsaw) had doubts as to the interpretation of the notion of irregularities defined in Art. 2 point 7 of Regulation 1083/2006. The above doubt became the reason for referring a question to the Court for a preliminary ruling. In its judgment, the Court defined the condition on the basis of which it is necessary to distinguish a breach causing a risk of harm to the EU budget from a formal breach which does not have any negative impact on the EU budget. In addition, the Tribunal referred to the issue of determining the value of the financial correction – even though the court making the request for a preliminary ruling had no doubts in this respect. The Court underlined that the financial correction in each case should be proportionate. In situations where the value of a financial correction is determined on the basis of a flat-rate tariff, it should be verified whether such a correction will be proportional and whether there are circumstances allowing for a reduction or increase of the correction in relation to the adopted flat-rate ratio.

Słowa kluczowe: fundusze UE, nieprawidłowości w projektach UE, zwrot dofinansowania UE, korekty finansowe, orzeczenie prejudycjalne, EU funds, irregularities in EU projects, reimbursement of the EU grant, financial correction, preliminary ruling
References

Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2020 r. o sygn. akt II GSK 1547/18.

Wyrok Trybunału z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie C-93/17 Komisja przeciwko Grecji.

Wyrok Trybunału z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie C‑408/16 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA v Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe.

Wyrok SN z dnia 8 marca 2017 r. o sygn. akt IV CSK 327/16.

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2017 r. o sygn. akt II GSK 4487/16.

Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2016 r. o sygn. akt 1265/15.

Wyrok Trybunału z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

Wyrok NSA z dnia 15 września 2015 r. o sygn. akt II GSK 2370/14.

Wyrok Trybunału z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie C-196/13 Komisja przeciwko Włochom.

Wyrok Trybunału z dnia 15 października 2014 r. w sprawie C-418/06 Królestwo Belgii przeciwko Komisji.

Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r. o sygn. akt III FSK 335/10.

Wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-101/07 P i C-110/07 P Coop de France betail et viande i inni przeciwko Komisji.

Wyrok Trybunału z dnia 29 października 2005 r. w sprawie C-199/03 Irlandia przeciwko Komisji.

Wyrok Trybunału z dnia 18 września 2003 r. w sprawie C-346/00 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Komisji.

Wyrok SPI z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie T-260/94 Air Inter przeciwko Komisji.

Wyrok Trybunału z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie C-320/88 Staatssecretaris van Financien przeciwko Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV.

Wyrok Trybunału z dnia 17 maja 1984 r. w sprawie 15/83 Denkavit Nederland.

Wyrok Trybunału z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie C-222/78ICAP przeciwko Walter Beventi.

Literatura

Gruszczyński B. [w:] Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006.

Grzybowski T., Dauter B. (red.), Pytanie prejudycjalne sądu administracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, SIP Lex.

Kalisz A., Reguły interpretacyjne stosowane przez ETS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 2.

Karwatowicz G., Odachowski J., Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych, „Finanse Komunalne” 2009, nr 7–8.

Karwatowicz, G., Zawiślańska A., Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych, Wrocław 2013.

Łacny J., Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodnie z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

Łacny J., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa 2010.

Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie” 2006.

Michalska J., Pytania prejudycjalne sądów do TS UE [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Wrocław 2015.

Odachowski J., Pojęcie nieprawidłowości wykorzystania przyznanych środków w prawie UE [w:] W. Miemiec, Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce, Wrocław 2012.

Sikora A., Praktyka Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniach na podstawie art. 267 TFUE w świetle orzecznictwa i ostatniej reformy procedury, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 11.

Skrzydło J., Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 12.

Sochańska M., Stepaniuk M., Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych, Warszawa 2019.

Taborowski M., Polskie sądy zobowiązane do zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do ETS w świetle wyroku Lyckeskog, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 8.

Wróbel A., Pytania prawne sądów państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.),Warszawa 2010.

Inne

Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona w dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sprawie C-417/12 P Dania przeciwko Komisji.

Zalecenia TSUE dla sądów krajowych dotyczących składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (2018/C 257/01).