Czego uczą pytania prejudycjalne sądów administracyjnych

Stanisław Biernat

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę kilku wybranych wyroków prejudycjalnych TSUE wydanych w odpowiedzi na odesłania polskich sądów administracyjnych. W wyrokach tych zostało poruszonych wiele zagadnień istotnych z punktu widzenia zarówno prawa UE, jak i prawa polskiego: pierwszeństwo prawa UE, zakres pojęcia „przepisów technicznych” w prawie UE, ochrona prawna adresatów decyzji odmownych w sprawach wiz, ograniczeń swobody przemieszczania się obywateli Unii po jej terytorium, a także zakresu uprawnień sądów administracyjnych do przeprowadzania postępowania dowodowego w celu wykonania wyroków prejudycjalnych TSUE.

What do Preliminary References by Administrative Courts Teach Us?

The article analyses several preliminary rulings of the CJEU issued in response to references from Polish administrative courts. These rulings dealt with a number of issues relevant to both EU law and Polish law: the independence of the courts and the judges from the Member States, primacy of EU law, the scope of the term ‘technical standards and regulations’ in EU law, judicial appeal procedure against administrative decisions refusing visas, the limitations of the right of citizens of the Union to move and reside freely within the territory of the Member States, and the competence of administrative courts to conduct evidence proceedings in order to implement the preliminary rulings of the CJEU.

Słowa kluczowe: sądy administracyjne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, procedura prejudycjalna, pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej, administrative courts, the Court of Justice of the European Union, the preliminary ruling procedure, the primacy of European Union law
References

Biernat S., Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000.

Biernat S., Łętowska E., Komentarz do oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r., http://konstytucyjny.pl/s-biernat-e-letowska-komentarz-do-oswiadczenia-sedziow-trybunalu -konstytucyjnego-w-stanie-spoczynku-z-10-pazdziernika-2021-r/.

Chlebny J., Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020.

Chlebny J., Piątek W., Ewolucja ustrojowa i kompetencyjna sądownictwa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, nr 1–2.

Iżycki P., O merytorycznym orzekaniu sądów administracyjnych w świetle standardu europejskiego – refleksje na gruncie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 29.07.2019 r., C-556/17, Alekszij Torubarov przeciwko Bevándorlásiés Menekültügyi Hivatal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 4.

Kmieciak Z., Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2.

Piątek W., Nowe kompetencje do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, „Państwo i Prawo” 2017, nr 1.

Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010.

Taborowski M. (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach losowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.