Analiza procesu ustawodawczego Ukrainy na przykładzie III, IV, VI i VIII kadencji Rady Najwyższej

Tetiana Chislova

Abstrakt

Artykuł zawiera opis stadiów procesu ustawodawczego na Ukrainie i jego krótką analizę. W artykule przedstawiono także kwestię zmiany grona podmiotów uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej w okresie stanowienia państwa prawa w latach 90.

W artykule zawarta jest również krótka analiza procesu ustawodawczego na przykładzie działalności parlamentu III, IV, VI i VIII kadencji. Na diagramie przedstawionym w artykule pokazano liczby projektów ustaw zgłaszanych, w każdej z wymienionych kadencji przez wszystkie uprawnione podmioty. Także jako wynik przeprowadzonej analizy zostały podane informacji o wydajności parlamentu każdej kadencji w stosunku procentowym.

Opierając się na otrzymanych wynikach analizy, zaproponowano kierunki wyeliminowania istniejących wad procesu ustawodawczego i sformułowano propozycje dla zmniejszenia „spamu legislacyjnego”, polepszenia wskaźników jakościowych oraz powiększenia wydajności parlamentu.

Analysis of the Legislative Process in Ukraine on the Example of the 3rd, 4th, 6th and 8th Term of the Supreme Council

The article describes the stages of the legislative process in Ukraine and provides a brief description of it. The article also shows the changes in the range of subjects of legislative initiative during the formation of the rule of law in 90.

The article also presents a brief analysis of the legislative process on the example of the work of the parliament of III, IV, VI and VIII cadence. The diagram showing the total number of submitted bills in each parliamentary cadence and the number of bills submitted by all subjects of the legislative is presented.

Using the results of the analysis it was possible to achieve the set goal and identify some shortcomings in the legislative process and on this basis to formulate proposals to reduce “legislative spam”, improving quality indicators and increasing the performance of parliament.

Słowa kluczowe: proces ustawodawczy, projekt ustawy, parlament, inicjatywa, Ukraina, legislative process, draft law, parliament, initiative, Ukraine
References

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 30 maja 1995 roku, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U270_95.html (dostęp: 09.08.2021).

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 10 czerwca 1997 roku, http://search.ligazako.ua/l_doc2.nsf/link1/U503_97.html (dostęp: 09.08.2021).

Konstytucja Radzieckiej Ukrainy z dnia 20 kwietnia 1978 roku, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/conv#o323 (dostęp: 09.08.2021).

Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 roku, https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/888-09/conv#Text (dostęp: 09.08.2021).

Postanowienie Sądu Konstytucyjnego w sprawie porządku głosowania oraz ponownego rozpatrzenia ustaw Radą Najwyższą Ukrainy, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS98011.html (dostęp: 09.08.2021).

Projekt postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o przyjęciu ustawy o ustawach i działalności ustawodawczej w pierwszym czytaniu, https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/643/97-%D0%B2%D1%80#Text (dostęp: 09.08.2021).

Regulamin Gabinetu Ministrów Ukrainy, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP070950.html (dostęp: 09.08.2021).

Regulamin Rady Najwyższej Ukrainy, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (dostęp: 09.08.2021).

Rozporządzenia Prezydenta Ukrainy z dnia 30 maja 1997 roku, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/R221_97.html (dostęp: 09.08.2021).

Umowa Konstytucyjna z dnia 8 czerwca 1995 roku, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text (dostęp: 09.08.2021).

Literatura

O.L. Kopyłenko/nawcz.posibnyk; In-t zakonodawstwa Werchownoi Rady Ukrainy, K. Referat, 2010.

O.L. Kopyłenko, O.W. Bogaczowa „Zakonotworczy proces: stan i szlachy wdoskonalenia”: kol. monogr. w 2 cz./O.L. Kopyłenko, O.W. Bogaczow;In-t zakonodawstwa Werchownoi Rady Ukrainy, K. Referat 2010.

Zakonotworcza dijalnist: Słownyk terminiw i poniat, red. akad. NAN Ukrainy W.M. Lytwyna, K.: Parlamentskie wydawnyctwo 2004.

Strony internetowe

Oficjalna strona internetowa Rady Najwyższej Ukrainy, https://www.rada.gov.ua/ (dostęp: 09.08.2021).

Oficjalna strona internetowa Rządu Ukrainy, https://www.kmu.gov.ua/ (dostęp: 09.08.2021).

Organizacja „Laboratorium inicjatyw ustawodawczych”, https://parlament.org.ua/ (dostęp: 09.08.2021).

Organizacja „USAID: ПрограмаРада”, https://radaprogram.org/ (dostęp: 09.08.2021).

NGO „Опора”, https://www.oporaua.org/ (dostęp: 09.08.2021).