Prawa pasażera lotniczego w Europie w dobie COVID-19

Anna Myrczek

Abstrakt

Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, szczególnie uderzyły w sektor transportowy oraz turystyczny. Nietypowa sytuacja pandemiczna ujawniła mankamenty obecnych regulacji oraz konieczność dalszej harmonizacji przepisów prawa na poziomie Unii Europejskiej. Europejska sieć ECC-net stanowi ważny element ułatwiający mieszkańcom Unii Europejskiej, Islandii oraz Norwegii polubowne dochodzenie roszczeń konsumenckich, wynikających z zawartej umowy przewozu lotniczego. W przedmiotowym opracowaniu autorka skupia się na przedstawieniu obecnych ram prawnych regulujących prawa pasażera, problemach jakie ujawniła pandemia COVID-19 oraz obecnym systemie dochodzenia roszczeń pasażerskich w Polsce w ujęciu instytucjonalnym.

Airpassenger Rights in Europe in the Times of COVID-19

Restrictions introduced due to the pandemic heavily affected transportation and tourism market. The unusual pandemic situation revealed certain shortcomings of the existing legal framework and the necessity of further harmonization of regulations at the European Union level. The European Consumer Centres Network (ECC-net) is an important element in air passenger rights sector in the European Union, Iceland, Norway and United Kingdom, providing help with amicable dispute resolution in consumer cases. In the article author focuses on the presentation of the current legal framework in the air passenger rights sector, as well as the problems revealed by the COVID-19 pandemic, and the institutional framework in Poland enabling passengers to pursue air passenger right.

Słowa kluczowe: prawa pasażera lotniczego, COVID-19, polubowne dochodzenie roszczeń, prawa konsumenta, Unia Europejska, air passenger rights, COVID-19 pandemic, amicable investigation, consumer rights, European Union
References

Kęska-Leszyński T., Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Komentarz, Warszawa 2019.

Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010.

Kunert-Diallo A., Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym, Warszawa 2011.

Polkowska M., Szymajda I., Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.

Sprawozdanie specjalne: Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii COVID-19 – pomimo wysiłków podejmowanych przez Komisję nie zapewniono ochrony najważniejszych praw, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Unia Europejska 2021, https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58696.

Zawiadomienie Komisji Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 214/5, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0615%2801%29

Źródła internetowe

EUR-LEX Baza aktów prawnych UE, https://eur-lex.europa.eu/ (dostęp: 12.07.2021).

Internetowy System aktów prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp 11.07.2021).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informacje dla podróżujących, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ (dostęp: 11.07.2021).

Oficjalna strona internetowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/ (dostęp: 15.08.2021).

Oficjalna strona internetowa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58696 (dostęp: 12.08.2021).

Oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/ (dostęp: 12.08.2021).

Oficjalna strona internetowa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), https://www.icao.int (dostęp: 11.07.2021).

Oficjalna strona internetowa Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, https://konsument.gov.pl (dostęp: 9.08.2021).

Oficjalna strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/4968-zamkniecie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych (dostęp: 12.08.2021).

System analizy orzeczeń sądowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2016, sygnatura I CNP 7/15. Dostępny online, https://www.saos.org.pl/judgments/244714 (dostęp: 04.08.2021).