Rocznik Administracji Publicznej,2021 (7)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Rok wydania: 2021

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Słowa kluczowe: transkrypcja aktu urodzenia, pary jednopłciowe, LGBT+, konstytucyjnoprawne unormowanie rodziny, Rzecznik Praw Obywatelskich, birth certificate transcription, same-sex couples, constitutional concept of family, Ombudsman, prawa pasażera lotniczego, COVID-19, polubowne dochodzenie roszczeń, prawa konsumenta, Unia Europejska, air passenger rights, COVID-19 pandemic, amicable investigation, consumer rights, European Union, prawa człowieka, prawa podstawowe, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ochrona prawna jednostki, human rights, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, legal protection of an individual, niska emisja, wydatki lokalne, ochrona powietrza i klimatu, transformacja energetyczna, gospodarka niskoemisyjna , low emission, local expenses, air and climate protection, energy transformation, low-emission economy, proces ustawodawczy, projekt ustawy, parlament, inicjatywa, Ukraina, legislative process, draft law, parliament, initiative, Ukraine, sądy administracyjne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, procedura prejudycjalna, pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej, administrative courts, the Court of Justice of the European Union, the preliminary ruling procedure, the primacy of European Union law, pytania prejudycjalne, art. 267 TFUE, prawo do sądu, niezależność sądów, niezawisłość sędziowska, preliminary references, Art. 267 TFEU, right to a fair trial, judicial independence, system ochrony prawnej UE, dostęp do sądu, ochrona środowiska naturalnego, EU system of legal protection, access to justice, preliminary rulings, environmental protection, fundusze UE, nieprawidłowości w projektach UE, zwrot dofinansowania UE, korekty finansowe, orzeczenie prejudycjalne, EU funds, irregularities in EU projects, reimbursement of the EU grant, financial correction, preliminary ruling, odesłanie prejudycjalne, wielojęzyczność, prawo do jednojęzyczności, język prawny, wykładnia porównawcza, request for a preliminary ruling, multilingualism, right to unilingualism, legal language, comparative interpretation, ekshumacja, prawo do pochowania, strona postępowania administracyjnego, dysponowanie grobem, exhumation, right to burial, active card in administrative proceedings, possess the grave

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 7-24
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.001.14817

Prawa pasażera lotniczego w Europie w dobie COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 25-50
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.002.14818

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej w perspektywie Karty Praw Podstawowych UE

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 51-72
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.003.14819

Administracyjne prawo ustrojowe

Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot wydatków inwestycyjnych gmin powiatu pińczowskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 73-90
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.004.14820

Analiza procesu ustawodawczego Ukrainy na przykładzie III, IV, VI i VIII kadencji Rady Najwyższej

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 91-101
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.005.14821

Administracyjne prawo proceduralne

Czego uczą pytania prejudycjalne sądów administracyjnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 102-123
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.006.14822

Procedura prejudycjalna w kontekście prawa do sądu

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 124–143
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.007.14823

Rola sądów krajowych w egzekwowaniu unijnych norm prawa ochrony środowiska

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 144-164
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.008.14824

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 165-178
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.009.14825

Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 179-196
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.010.14826

Glosy

Status strony postępowania administracyjnego w przedmiocie ekshumacji. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 573/19

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 197-208
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.011.14827

Komunikaty

Informacja o projekcie „INN@SE – Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement”, realizowanym w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji (2020–2022)

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 215-218
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.013.14829

Sprawozdanie z seminarium naukowego Jean Monnet Module z dnia 26 marca 2021 r. pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 219-223
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.014.14830

Komunikat z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych a jakość życia ich mieszkańców”

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 224-231
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.015.14831

Recenzje

Recenzja monografii Grzegorza Krawca, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 321

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 209-214
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.012.14828