Rola sądów krajowych w egzekwowaniu unijnych norm prawa ochrony środowiska

Alicja Sikora

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza roli sądów prawa krajowego w dziedzinie ochrony środowiska i znaczenia procedury pytań prejudycjalnych dla ochrony prawnej jednostek, czy też szerzej ujmując dla egzekwowania unijnych norm ochrony środowiska, w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Szczególna odpowiedzialność, jaka spoczywa na sędziach krajowych w procesie wykładni, kontroli legalności i egzekwowania prawnośrodowiskowych standardów i norm ochronnych jest odzwierciedleniem zarówno ewolucji i transformacji ochrony środowiska w systemie prawa unijnego na gruncie ustrojowym, jak i konsekwencją specyfiki instrumentów unijnego prawa procesowego oraz unijnego prawa materialnego, w tym treści Karty Praw Podstawowych.

The Role of National Courts in Enforcing EU Law Standards of Environmental Protection

This paper examines the role of national courts in the field of environmental protection and the importance of the preliminary ruling procedure for the legal protection of individuals, or more broadly for the enforcement of EU environmental standards, in the light of recent case law of the Court of Justice. The special responsibility that national judges bear in the process of interpretation, control of legality and enforcement of environmental law norms reflects both the evolution and transformation of environmental protection in the system of EU law on the constitutional grounds, and the consequence of the specificity of the instruments of EU procedural law and EU substantive law, including the content of the Charter of Fundamental Rights.

Słowa kluczowe: system ochrony prawnej UE, dostęp do sądu, pytania prejudycjalne, ochrona środowiska naturalnego, prawa podstawowe , EU system of legal protection, access to justice, preliminary rulings, environmental protection, fundamental rights
References

Arnull A., Private applicants and the action for annulment under Article 173 of the EC Treaty, „Common Market Law Review” 1995, vol. 32, Issue 1.

Baran M., The concept of environmental damage according to Directive 2004/35 and the derogation under Article 4(7) of Directive 2000/60 [w:] Environmental law for transitions to sustainability, M. Boeve, S. Akerboom, Ch. Backes, M. van Rijswick (red.), Cambridge, Antwerp, Chicago, Intersentia 2021.

Biernat E., The Locus Standi of Private Applicants under Article 230 54- EC and the Principle of Judicial Protection in the European Community, Jean Monnet Working Paper 12/03 NYU School of Law.

Huglo Ch., Le contentieux climatique: une révolution judiciaire mondiale, Bruxelles, Bruylant 2018.

Kramer L., 480.000 Dead per Year are Enough: The CJEU Opens a New Way to Better Enforce Air Quality Laws, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2018, Vol. 15, Issue 1.

Macrory R., Enforcement and Governance in Environmental Law, OUP, Oxford 2014.

Hedemann Robinson M., Enforcement of European Union environmental law: legal issues and challenges, Routeledge 2017.

Pernice I., The Right to Effective judicial Protection in EU Law [w:] The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, A. Rosas, E. Levits, Y. Bot (red.), The Hague T.M.C. Asser Press, 2013.

Przybojewska I., Trzeci filar konwencji z Aarhus oraz rola Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 10.

Schoukens H., Access to Justice before EU Courts in Environmental Cases against the Backdrop of the Aarhus Convention: Balancing Pahtological Stubborness and Cognitive Dissonance [w:] International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy, Ch. Voigt (red.), Cambridge University Press 2019.

Sikora A., Konstytucjonalizacja ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 2.

Sikora A., Dostęp do sądów unijnych w sprawach prawnośrodowiskowych: dopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności w świetle najnowszego orzecznictwa sądów unijnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 11.

Torre-Schaub M. (red.), Les dynamiques du contentieux climatique, Paris, LGDJ 2021.