Administracja menedżerów

Marek Żukowski

Abstrakt

Proces tworzenia kadr menedżerów nie był jednolity, można go więc periodyzować. Profesjonalizacja zarządzania początkowo obejmowała poszczególne gałęzie przemysłu, a następnie inne działy gospodarki. Pojawiły się poglądy, że umiejętności kierownicze, takie jak dobór kadr, motywowanie czy rozwiązywanie problemów przywództwa, osiąga się zarówno przez doświadczenie praktyczne, jak i w drodze opanowania teorii zarządzania. Dostrzegano nową rolę społeczną tworzącej się grupy menedżerów. Model Nowego Zarządzania Publicznego zawiera propozycje dotyczące zmian systemu sprawowania władzy. D. Osborn i T. Gaebert przedstawili dziesięć nowych zasad, którymi współcześni decydenci powinni kierować się, sprawując władzę. Jest on często krytykowany, ale niezaprzeczalnie stanowi kodeks racjonalnego postępowania dla pracowników zatrudnionych w administracji państwowej. Koncepcja NZP zakłada: nowe podejście do odbiorcy usług publicznych (oddzielenie klienta od dostawcy lub kontrahenta usług, uświadomienie sobie faktu, że społeczeństwo to klient); wprowadzenie mechanizmu quasi-rynkowego (kontraktowanie usług, regulowanie procesu dostarczania usług); generowanie oszczędności i dochodów, kontrolę wyników; nową politykę płacową; oddzielenie procesów zarządzania od czynności politycznych. Aby przyczynić się do sukcesu organizacji, menedżerowie mogą instynktownie skupić się na: budowaniu optymalnej strategii biznesowej, zatrudnianiu najlepszych pracowników, wykorzystywaniu najpełniejszej wiedzy, usprawnieniu procesów biznesowych, „wyciskaniu” wydajności ze swojej organizacji, reagowaniu na wymagania rynku. Menedżerowie pełnią wiele funkcji: przywódcy, lidera, administratora, kontrolera, planisty, koordynatora, mediatora, motywatora i doradcy.


Menager administration

The process of creating cadres of managers was not uniform, so it can be periodized. The professionalization of management initially involved individual industries, and then other branches of the economy. There were views that particular managerial skills, such as selecting personnel, motivating or solving leadership problems, are achieved both through practical experience and through mastery of management theory. A new social role for the emerging group of managers was recognized. The New Public Management Model includes proposals for changes in the system of governance. D. Osborn and T. Gaebert presented ten new principles that modern decision-makers should follow in exercising power. It is often criticized, but undeniably represents a code of rational conduct for government employees. The NZP concept implies: a new approach to the recipient of public services (separating the customer from the provider or contractor of services, realizing that the public is the customer); introducing a quasi-market mechanism (contracting services, regulating the process of service delivery); generating savings and revenues, controlling results; a new pay policy; separating management processes from political activities. To contribute to the success of an organization, managers can instinctively focus on: building the optimal business strategy, hiring the best employees, using the fullest knowledge, streamlining business processes, "squeezing" efficiency out of their organization, responding to market demands. Managers perform many functions: leader, leader, administrator, controller, planner, coordinator, mediator, motivator and advisor.

Keywords: administration, management, menegar

Słowa kluczowe: administracja, kierownictwo, menedżerowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.