Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie współcześnie – mit czy konieczność?

Julia Pychyńska,

Jakub Siatka

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie szans rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej. Do oszacowania możliwości realizacji tej idei zastosowano wyniki badań prowadzonych w ramach Indeksu Demokracji oraz Indeksu Równości Płci. Autorzy zasta- nawiają się, czym jest społeczeństwo obywatelskie i jak należy je postrzegać, prezentując rozmaite tradycje definicyjne i dokonując przeglądu definicji tego terminu. W drugiej części artykułu analizie poddano wyniki, jakie poszczególne państwa europejskie osiągnęły w obu branych pod uwagę indeksach. Pozwala ona na wysunięcie wniosków dotyczących integracji europejskiej w kontekście wartości, które powinny być kultywowane w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.


Civil society building in Europe today – myth or necessity?

The aim of the study is to show the opportunities for the development of civil society in the European Union. The results of the Democracy Index and the Gender Equality Index have been used to assess the possibility of realising this idea.
The authors consider what civil society is and how it should be perceived, presenting various definitional traditions and reviewing the definition of the term. The second part of the article analyses the scores that individual European countries have achieved in the two indices under consideration. It allows conclusions to be drawn about European integration in the context of the values that should be cultivated in order to strengthen civil society.

Keywords: civil society, democracy, Democracy Index, European Union, Gender Equality Index

Słowa kluczowe: demokracja, Indeks Demokracji, Indeks Równości Płci, społeczeństwo obywatelskie, Unia Europejska
References

Blicharz J., Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012.

Bobbio N., Społeczeństwo obywatelskie [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel – idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, J. Szacki (red.), Kraków 1997.

Danielewicz P., Pojęcie „kultury politycznej” w wybranych współczesnych teoriach politologicznych a perspektywa filozofii polityki, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2016, nr 1.

Democracy Index 2020. In Sickness and in Health?, raport opracowany przez The Economist Intelligence Unit, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf (dostęp: 21.05.2022).

Democracy Index 2021: The China Challenge, raport opracowany przez The Economist Intelligence Unit, https://www.stockwatch.com.cy/sites/default/files/news-downloads/feb11_2022_eiu-democracy-index-2021.pdf?fbclid=IwAR3iz6B5lvr-SOR1Dlwr1fGlu6josQZBBfWtrQRQozxofUViThr8kbfBQVP0, s. 67 (dostęp: 21.05.2022).

Draus F., Pojęcie społeczeństwa cywilnego [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, A. Rzepliński (red.), Warszawa 1993.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2006.

Globalizacja – demokracja – współczesne społeczeństwa. Wykład prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego o globalizacji i demokracji, Collegium Civitas, 28 marca 2010 r., https://wszechnica.org.pl/wyklad/globalizacja-demokracja-wspolczesne-spoleczenstwa/  (dostęp: 24.04.2022).

Górska E., Europejska islamofobia a muzułmanie w Polsce, „Poliarchia” 2013, nr 1 (1). Herbst J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2005.

Historia Unii Europejskiej: lata 1945–59, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945–59_pl (dostęp: 21.05.2022).

Hirszowicz M., Stąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Warszawa 2007. Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.

Jarantowska M., Zjawisko globalizacji jako największy megatrend współczesności, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2017, nr 1.

Kazimierczuk M., Ewolucja pojęcia idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Historia, teoria, praktyka, R. Kania, M. Kazimierczuk (red.), Warszawa 2021.

Krauz-Mozer B., Społeczeństwo obywatelskie w globalizującym się świecie [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Kraków 2007.

Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2004.

Pietrzyk-Reeves D., Filozoficzne źródła idei społeczeństwa obywatelskiego, https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/files/pozytek/Polecamy/SPOL.%20OBYW.pdf   (dostęp: 24.04.2022).

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012.

Rabbe St., Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce – Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego, „Raporty Fundacji Konrada Adenauera” 2008, nr 9.

Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie jako przedmiot badań społecznych w Polsce [w:] Socjologia polityki w Polsce: materiały konferencji naukowej, O. Sochacki (red.), Gdańsk 1991.

Społeczeństwo obywatelskie: wybór tekstów z historii pojęcia, B. Markiewicz (red.), Warszawa 1993.

Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel – idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, J. Szacki (red.), Kraków 1997.

Szczap A., Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu, praca doktorska, s. 122, https://zbc.uz.zgora.pl//Content/5395/PDF/szczap_doktorat.pdf (dostęp: 29.05.2022).

Wąchol J., Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji w Unii Europejskiej, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 44 (2).

Weryński P., Jak współcześnie konceptualizować pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? [w:] Inteligent i obywatel, P. Weryński, K. Rąb, A. Musiał (red.), Kraków 2009.

Wysocka E., Samorządność a społeczeństwo obywatelskie w Polsce [w:] Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 2002.