Prywatność w erze bezzałogowych statków powietrznych w świetle wartości Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Julia Bernacka

Abstrakt

W artykule poruszone zostały kwestie bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, w kontekście jednego z praw podstawowych – prawa do prywatności. Skupiono się w nim głównie na dronach wykorzystywanych do celów rozrywkowych. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie w zagadnienie prywatności na kanwie prawa Unii Europejskiej oraz polskiego ustawodawstwa, a także analizę problemu w świetle wartości Karty praw podstawowych UE. W dalszej części autorka poszukuje odpowiedzi na pytania, czym są bezzałogowe statki powietrze, w jaki sposób korzystanie z nich jest uregulowane prawnie oraz – przede wszystkim – czy współcześnie prywatność obywateli może być w jakiś sposób zagrożona przez wykorzystywanie dronów. Następnie przechodzi do rozważań na temat możliwych naruszeń, w tym również w aspekcie ochrony danych osobowych. Zakończenie to zwięzłe podsumowanie poruszonej tematyki oraz zestawienie wyników analizy z gwarancjami wynikającymi z Karty praw podstawowych UE.


Privacy in the era of drones in the light of the values of the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The article presents the issues of unmanned aerial vehicles, i.e. drones, in the context of one of the fundamental rights – the right to privacy. However, the author focuses mainly on drones used for entertainment purposes. The first part of the article is an introduction to the issue of privacy on the basis of European Union law and Polish legislation, as well as an analysis of the problem in the light of the value of the EU Charter of Fundamental Rights. Later on, she looks for answers to the questions: what are unmanned aerial vehicles, how is their use legally regulated and above all, whether today the privacy of citizens may be in some way threatened by drones. Then the author goes on to consider possible violations, also in the aspect of personal data protection. The conclusion is a concise summary of the issues discussed and a comparison of the results of the analysis with the guarantees resulting from the EU Charter of Fundamental Rights.

Keywords: right to privacy, drones, unmanned aerial vehicles, personal data, Charter of Fundamental Rights

Słowa kluczowe: prawo do prywatności, drony, bezzałogowe statki powietrzne, dane osobowe, Karta praw podstawowych UE
References

Bielak-Jomaa E., Monitoring pracowniczy a drony [w:] „Drony a prywatność” – o bezpiecznym i świadomym użytkowaniu dronów. Materiały pokonferencyjne, T. Soczyński, B. Hermanowicz, N. Misiuk (red.), Warszawa 2020.

Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, M. Wieteska, J. Nowak (red.), Warszawa 2019.

Gawroński M., Jak naruszyć prywatność za pomocą drona i co za to grozi? [w:] „Drony a prywatność” – o bezpiecznym i świadomym użytkowaniu dronów. Materiały pokonferencyjne, T. Soczyński, B. Hermanowicz, N. Misiuk (red.), Warszawa 2020.

Goździaszek Ł., Drony w prawie polskim, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7.

Konert A., Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 2020

Kuchta R., Trzy przykłady nowych robotów [w:] Robotyka, Warszawa 2015. Lem S., Dokąd idziesz świecie [w:] Wejście na orbitę, Polska 1960.

Łakomiec K., Konstytucyjna ochrona prywatności. Dane dotyczące zdrowia, Warszawa 2020.

Ostrihansky M., Szmigiero M., Bezpieczeństwo a innowacyjność [w:] Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, M. Ostrihansky, M. Szmigiero (red.), Warszawa 2020.

Pryciak M., Prawo do prywatności [w:] Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka, M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Wrocław 2010.

Sarnecki P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, L. Garlicki, bik (red.), Warszawa 2016.

Sylwestrzak P., Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska, Wrocław 2010, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/30062 (dostęp: 17.05.2022).

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/prywatno%C5%9B%C4%87.html (dostęp: 16.05.2022).

Sobczak J. [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2020.

Akty prawne

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 389.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, Dz.Urz. UE L 152, s. 1 ze zm.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, Dz.Urz. UE L 152, s. 45 ze zm.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych, Dz.Urz. UE L 232, s. 1.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19, Dz.Urz. UE L 176, s. 13.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej, Dz.Urz. UE L 253, s. 49.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat przejściowych dotyczących stosowania niektórych systemów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” oraz daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej, Dz.Urz. UE L 87, s. 20.

Wytyczne 3/2019 dotyczące przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu urządzeń wideo, przyjęte w dniu 29 stycznia 2020 r. przez Europejską Radę Ochrony Danych (wersja 2.0), https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/lines_201903_video_devices_pl.pdf (dostęp: 27.11.2022).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.

z 2021 r. poz. 1062 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Dz.U. z 2022 r. poz. 1235 ze zm. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, Dz.U. z 2019 r. poz. 1497.

Orzecznictwo

Wyrok TS z dnia 9 listopada 2010 r., C-92/09 i C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) i Hartmut Eifert (C-93/09) przeciwko Land Hessen, ECLI:EU:C:2010:662.

Wyrok TS z dnia 17 października 2013 r., C-291/12, Michael Schwarz przeciwko Stadt Bochum, ECLI:EU:C:2013:670.

Wyrok TS z dnia 17 kwietnia 2018 r., C-414/16, Vera Egenberger przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV, Dz.Urz. UE C 200, s. 6.

Wyrok TS z dnia 6 listopada 2018 r., C-569/16 i C-570/16, Stadt Wuppertal przeciwko Marii Elisabeth Bauer (C-569/16) oraz Volker Willmeroth przeciwko Martinie Broßonn (C-570/16), Dz.Urz. UE C 16, s. 2.

Wyrok TS z dnia 2 marca 2021 r., C-746/18, H.K. przy udziale Prokuratuur, Dz.Urz. UE C 54, s. 10.

Wyrok SN z dnia 11 lutego 2015 r., I CSK 868/14, Baza orzeczeń SN.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., I ACa 1826/15, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., VI ACa 1781/15, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r., V ACa 1157/17, Portal Orzeczeń ów Powszechnych.