Transformacja e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza zmian doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym dokonana w następstwie wejścia w życie z dniem 5 października 2021 r. większości przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w tym nowelizujących przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedstawiono założenia nowego systemu e-doręczeń, wskazując na zasady doręczeń elektronicznych oraz podstawowe pojęcia i instytucje wprowadzane przez ustawodawcę (adres do doręczeń elektronicznych, skrzynka doręczeń, publiczna i kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, podmioty publiczne i niepubliczne). Następnie omówiono zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazując w szczególności na nowe ujęcie zasady pisemności oraz dyrektywy w zakresie sposobu doręczeń. W podsumowaniu przedstawiono ocenę wprowadzanej transformacji e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym.  


Transformation of e-delivery in administrative proceedings – comments on the Act of November 18, 2020 on electronic deliveries

The subject of the study is ananalysis of changes to electronic deliveries in administrative proceedings made following the entry into force on 5 October 2021 of most of the provisions of the Act of November 18, 2020 on electronic deliveries, including amendments to the Code of Administrative Procedure. The assumptions of the new e-delivery system were presented, indicating the principles of electronic delivery as well as the basic concepts and institutions introduced by the legislator (electronic delivery address, delivery box, public and qualified electronic registered delivery service, public hybrid service, public and non-public entities). Then, the changes to the Code of Administrative Procedure were discussed, pointing in particular to the new approach to the principle of writing and the directive regarding the method of delivery service. The summary presents the evaluation of the introduced transformation of e-delivery in administrative proceedings.

Keywords: delivery service, public electronic registered delivery service, qualified electronic registered delivery service, public hybrid service, administrative proceedings

Słowa kluczowe: doręczenia elektroniczne, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, postępowanie administracyjne
References

Doręczenia elektroniczne. Komentarz, M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Warszawa 2021. Jachowicz M., Kotulski M., Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Warszawa 2012.

Kotulska M., Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 9.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986. Orzechowski R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.

Sibiga G., Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019.

Sibiga G., „Odwrócona cyfryzacja” w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 16.4.2020 r., „Monitor Prawniczy” 2020, nr 18.

Szpor G., Lex Informatica – problemy słownika [w:] Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2010.

Wojsyk K., E-Podręcznik. E-usługi publiczne, https://epodrecznik.mc.gov.pl (dostęp: 5.04.2022 r.).

Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020.

Akty prawne i dokumenty

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.Urz. UE L 94, s. 65 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Dz.Urz. UE L 257, s. 73.

Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. z 2022 r. poz. 1061 ze zm.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. z 2022 r. poz. 557 ze zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2022 r. poz. 344.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 1900.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz.U. z 2021 r. poz. 1797.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. z 2022 r. poz. 1863.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 publicznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 376.

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, Dz.U. poz. 1002.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, Dz.U. poz. 1301.

Tallinn Declaration on eGovernment, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration(dostęp: 5.04.2022 r.)

Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie współpracy z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz skrzynki doręczeń, https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/standard-publicznej-uslugi-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-swiadczonej-przez-operatora-wyznaczonego-i-kwalifikowanych-dostawcow-uslug.html (dostęp: 5.04.2022).

Uzasadnienie projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, Sejm IX kadencji druk nr 239, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239 (dostęp: 3.11.2022).