The impact of the clash between the CJEU Case Law concerning rule of law and the Constitutional Court in Romania on the criminal legislation, investigation and fight against corruption

Dragoș Lucian Ivan,

Teodor Manea

Abstrakt

This scientific research shall explore the recent jurisprudence of the Court of Justice of the EU on the rule of law regarding Poland, Hungary and Romania. We shall strive to identify the nexus between the ground-breaking judgments and the prospects for criminal legislation and criminal investigation by analysing the arguments of the parties and the reasoning of the courts. We believe that judgements in the cases of Poland, Hungary and Romania represent the Court of Justice’s incrementalist response to a perceived process of rule of law backsliding which was perceived as a threat to EU values at the community level and as a threat to the ability of the justice system to prevent corruption at the national level. Backsliding is believed to first emerged in Hungary before spreading to Poland, but serious cases were already existing in Romania.

Keywords: CJEU, case law, criminal legislation, criminal investigation


Wpływ kolizji orzecznictwa TSUE i Trybunału Konstytucyjnego w Rumunii w sprawach dotyczących praworządności na ustawodawstwo karne, postępowanie karne i walkę z korupcją

W opracowaniu przeanalizowano najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie praworządności odnoszące się do Polski, Węgier i Rumunii. Poprzez analizę argumentów stron i stanowisk sądów spróbowano ustalić związek pomiędzy przełomowymi wyrokami a zmianami w ustawodawstwie karnym i postępowaniu karnym. Zdaniem autorów wyroki w sprawach Polski, Węgier i Rumunii stanowią inkrementalną odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości na dostrzeżony proces odchodzenia od rządów prawa, który postrzegany jest jako zagrożenie zarówno dla wartości UE na poziomie wspólnotowym, jak i dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w zapobieganiu korupcji na poziomie krajowym. Uważa się, że zjawisko odchodzenia od rządów prawa pojawiło się najpierw na Węgrzech, a następnie rozszerzyło się na Polskę, jednak poważne przypadki występowały również w Rumunii.

Słowa kluczowe: TSUE, orzecznictwo, ustawodawstwo karne, postępowanie karne
References

Court of Justice of the European Union, C-127/19 Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor Din România’ and Asociaţia ‘Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procuror ilor’ v Consiliul Superior al Magistraturii and C-195/19 PJ v QK and in Cases C-291/19 SO v TP and Others, C-355/19 Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’, Asociaţia ‘Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor’ and OL v Parchetul de pe lângăÎnaltaCurte de Casaţieşi Justiţie – Procurorul General al României and C-397/19 AX v StatulRomân – Ministerul Finanţelor Publice, Luxembourg, 18 May 2021.

Court of Justice of the European Union, C-357/19 Euro Box Promotion şialţii, C379/19 DNA- Serviciul Teritorial Oradea, C-547/19 Asocia—ia «Forumul Judecătorilor din România», C-811/19 FQ şialţii C-840/19 NC, 21 December 2021.

Court of Justice of the European Union, C-430/21, 22 February 2022.

Craiova Court of Appeal – Administrative and Fiscal Section, Decision No 3014, 7th December 2021.

Mehedinți CountyCourt (Tribunal), Judgment No 532, 14th July 2021.

The High Court of Cassation and Justice – Criminal Section, Judgment No 450 of 14 September 2021.

The High Court of Cassation and Justice – Administrative and Fiscal Section, Decision No 3864 of 24 November 2021.

Romanian Constitutional Court, Decision No 51/2016, published in the Official Gazette of Romania No. 190 of 14 March 2016.

Romanian Constitutional Court, Decision No 685/2018, published in the Official Gazette of Romania No. 1021 of 29 November 2018.

Romanian Constitutional Court, Decision No 417/2019, published in the Official Gazette of Romania No. 825 of 10 October 2019.

Romanian Constitutional Court, Decision No 26/2019, published in the Official Gazette of Romania No. 193 of 14 March 2019.

Romanian Constitutional Court, Decision No 417/2019, published in the Official Gazette of Romania No. 825 of 10 October 2019.

Romanian Constitutional Court, Decision No 390/2021, published in the Official of Romania No. 190 of 14 Martie 2016.